Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 149 - grudzień 2015 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Jak powierzyć czasowo inne obowiązki na przełomie 2015 i 2016 roku

Z brzmienia art. 42 § 4 kp należy wysnuć wniosek, iż po upływie danego roku kalendarzowego od 1 stycznia kolejnego roku można pracownikowi ponownie powierzyć inne... »


Nie każdy dłuższy urlop na przełomie roku uprawnia do świadczenia urlopowego

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe, raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni... »


W grudniu 2015 roku pracodawcy muszą skorygować wysokość odpisu na ZFŚS

Pod koniec każdego roku kalendarzowego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą ustalić faktyczne zatrudnienie w tym roku i skorygować... »


Jak rozliczać chorobę pracownika na przełomie roku

W przypadku gdy choroba pracownika obejmuje 31 grudnia – 1 stycznia, dla ustalenia należności, jakie będą pracownikowi przysługiwały 1 stycznia, zawsze... »


Ułatwienia przy zatrudnianiu bezrobotnych poniżej 30. roku życia

Z nowych przepisów można skorzystać już od 21 listopada. Mają one zachęcić pracodawców do zatrudniania osób młodych poprzez gwarantowanie... »


Czy dodatek stażowy zwiększy płacę minimalną

Dodatek stażowy jest jednym ze składników, który może uzupełnić otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Rozwiązaniem... »


Niektórym pracownikom trzeba aneksować umowy o pracę

Pracodawcy, którzy w umowach o pracę określili wysokość zarobków w 2015 roku na poziomie 1.750 zł, muszą z dniem 1 stycznia zmienić treść ich... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak wypłacać zasiłki macierzyńskie od 2 stycznia 2016 r.

Od 2 stycznia 2016 roku zarówno pracownik – rodzic, jak i ubezpieczony – rodzic będzie miał prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego... »


Dział: Listy płac

Jak obliczyć wynagrodzenie, gdy pracownik w miesiącu zmiany etatu zachorował

Pracownica zatrudniona od 2010 roku wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o zmianę etatu z połowy do pełnego od 16 listopada 2015 r. Jak obliczyć jej wynagrodzenie... »


Umowa zlecenia w 2015 i 2016 roku – porównanie kwoty do wypłaty

Zatrudniliśmy osobę na zlecenie w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Zleceniobiorca oświadczył, że jest zatrudniony w innym zakładzie pracy na... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak prawidłowo naliczyć składki od umowy zlecenia trwającej na przełomie roku

Od lipca 2015 roku zatrudniamy zleceniobiorcę z miesięcznym wynagrodzeniem 1.200 zł. Umowa zlecenia została zawarta na okres jednego roku, tj. do 30 czerwca 2016 r. Z... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Przepisy o kwocie wolnej od podatku muszą zostać zmienione

Podstawowym problemem konstytucyjnym ocenianym przez TK był brak mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, a w konsekwencji brak urealnienia kwoty wolnej od podatku. Brak tego... »


Wynagrodzenie pracownika naukowego uczelni za wykłady pozaetatowe powinno być oskładkowane

Podstawą do uzyskania wynagrodzenia przez pracownika naukowego za przeprowadzone wykłady lub zajęcia pozaetatowe na uczelni, która go zatrudnia, jest umowa cywilnoprawna (umowa o... »


Nie można przywrócić do pracy zawieszonego strażnika miejskiego oskarżonego o rozbój

Strażnik miejski podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, które miał popełnić w związku z... »


Rekompensata za rezygnację z układu zbiorowego należy się także byłym pracownikom

Jeżeli porozumienie w sprawie odstąpienia o układu przewiduje prawo do rekompensaty z tytułu rezygnacji pracodawcy z układu zbiorowego pracy dla każdego pracownika... »


Zwrot kosztów służbowych przejazdów nie jest przychodem pracownika

Świadczenia, które służą organizacji pracy i umożliwiają prawidłowe jej wykonywanie, nie są przychodem pracownika. Spełnienie takich... »


Zasady oskładkowania pracowników pracujących za granicą są niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny ocenił zasady obciążania pracownika zatrudnionego za granicą u polskiego pracodawcy uzyskującego przychody w rozumieniu przepisów o... »


Zawieszenie stosunku pracy aresztowanego samorządowca może trwać tylko 3 miesiące

W przypadku pracowników samorządowych stosunek pracy zawieszony w razie tymczasowego aresztowania wygasa po upływie 3 miesięcy aresztu, zatem pracownik samorządowy nie... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Ekwiwalent za używanie smartfona przez pracownika oddelegowanego do Anglii

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik firmy budowlanej zostanie oddelegowany do Anglii. Pracodawca chce wypłacać ekwiwalent za używane smartfona pracownika przy wykonywaniu pracy (i modemu do... »


Ekwiwalent za zużyte materiały biurowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik firmy szkoleniowej drukuje w domu konspekty i ćwiczenia rozdawane uczestnikom szkoleń. Otrzymuje z tego tytułu ekwiwalent. Czy świadczenie to jest... »


Rozliczanie dojazdów prezesa do oddziału spółki z o.o.

PYTANIE CZYTELNIKA: Członkowie zarządu spółki z o.o. mającej siedzibę w Krakowie dojeżdżają raz w tygodniu do oddziału spółki we... »


Umowa zlecenia podczas urlopu macierzyńskiego

PYTANIE CZYTELNIKA: Mamy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która do 30 października br. pobiera zasiłek macierzyński (zasiłek wypłaca ZUS). Osoba nie ma... »


AWN 149 - grudzień 2015 r.

Od 1 stycznia 2016 roku rosną wskaźniki płacowe
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie