Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 154 - kwiecień 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Program 500+: elektroniczny wniosek także za pośrednictwem ZUS

ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi składanie elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, czyli tzw. wniosku „Rodzina 500+”. Wniosek elektroniczny jest dostępny na... »


Dokumenty ubezpieczeniowe tylko w Płatniku 10.01.001

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ZUS zaprzestał przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych przygotowanych w starszych wersjach (9.01.001, 9.01.001A, 9.01.001B, 9.01.001C, 9.01.001D, 9.01.001E, 9.01.001F... »


Kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się do podstawy składki

Od 1 stycznia 2016 r. w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego należy uwzględnić kwotę podwyższenia tego zasiłku do wysokości... »


Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy spowoduje, że każdy pracownik będzie musiał już 1. dnia pracy mieć umowę na piśmie albo potwierdzone na piśmie jej warunki. Pracodawca będzie miał też obowiązek zapoznania... »


Wiadomo już, jak liczyć wolne na dziecko w placówkach oświatowych

Nauczyciel ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, a ten, który zdecyduje się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Czy dodatek za wieloletnią pracę zawsze należy uwzględniać w podstawie trzynastki w całości

Jesteśmy jednostką samorządową i w marcu 2016 roku wypłaciliśmy zatrudnionym u nas pracownikom trzynastą pensję. Jeden z pracowników przebywał przez... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Sposób postępowania w razie uznania przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma informatyczna na okres od 2 listopada do 31 grudnia 2015 r. zawarła umowę o dzieło z 30-letnią osobą fizyczną, która z tego tytułu... »


Korekta schematu podlegania ubezpieczeniom oraz daty powstania obowiązku ubezpieczeń podanych w ZUS ZUA

PYTANIE CZYTELNIKA: Dnia 19 stycznia 2016 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę pracownika. Przez roztargnienie pracownica działu kadr zgłosiła go do... »


Wynagrodzenie ze zlecenia może być niższe niż płaca minimalna

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma zatrudni zleceniobiorcę, który w oświadczeniu napisze, iż jest to jego jedyne źródło utrzymania. Umowa zlecenia jest zawarta na... »


Zbieg umowy zlecenia i umowy o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniam na umowę zlecenia osobę prowadzącą usługi księgowe. Wynagrodzenie wynosi 220 zł i od niego odprowadzam tylko składkę... »


Dział: Orzecznictwo i interpretacje

Powołanie na dyrektora szkoły jest czynnością z zakresu prawa pracy

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole jest czynnością z zakresu prawa pracy i żądania nauczyciela złożenia przez organ... »


Pracownik, który wcześniej wyzdrowiał i podjął pracę, nie musi zwracać zasiłku chorobowego

Pracownik, który wcześniej wyzdrowiał i uzyskał orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, może do niej powrócić, a ZUS nie ma prawa żądać... »


Pracownik fizyczny może mieć zakaz konkurencji

Wiadomości o sytuacji na zagranicznym rynku pracy, warunkach zatrudnienia i zarobkach u zagranicznych kontrahentów pracodawcy mogą być wiadomościami szczególnymi... »


Okres zatrudnienia w UE nie ma wpływu na prawo do emerytury pomostowej

W świetle oficjalnego stanowiska polskiego emerytury pomostowe są traktowane jako świadczenia przedemerytalne w rozumieniu przepisów unijnego rozporządzenia nr 883/2004. A... »


Składki od zleceń sędziów są obowiązkowe

Przychody sędziów uzyskanie na podstawie umów zleceń podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne, ale sędzia z tytułu tych... »


Ułamkowy etat nie zwalnia ze składek z umowy zlecenia

Zleceniobiorca będący emerytem, zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne, podlega ubezpieczeniom ze zlecenia. Należy... »


Przegląd najważniejszych interpretacji ZUS z lutego i marca 2016 r.

»


Kryteria „socjalne” zwolnień nie mogą być dyskryminujące

Kryteria doboru do zwolnień, inne niż zawodowe, takie jak np. sytuacja rodzinna, osobista lub majątkowa, mogą być oceniane pod kątem ewentualnej dyskryminacji zwalnianego... »


Odwołany prezes nie odpowiada za długi składkowe

Członek zarządu spółki nie odpowiada za długi z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres po skutecznym i zgodnym z prawem odwołaniu go z zarządu... »


Pokrycie przez pracodawcę kosztów edukacji dzieci oddelegowanego pracownika a PIT

Świadczenie w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika w okresie oddelegowania nie jest przychodem ze stosunku pracy. Leżą one w interesie pracodawcy. Interpretacja... »


Sprawa o wynalazek pracowniczy może się skończyć sprawą kasacyjną

W sprawach patentowych, wytaczanych przez pracowników-wynalazców przeciwko pracodawcy, odpowiednie zastosowanie mają przepisy kpc dla spraw z zakresu prawa pracy. Ddlatego dolna... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę specjalista ds. kadr i płac

Jak każdy inny pracownik, osoba rozliczająca wynagrodzenia odpowiada przed pracodawcą za niedopełnienie swoich obowiązków pracowniczych oraz za szkodę... »


Czy zleceniobiorcę należy skierować na badania i przeszkolić w zakresie bhp

W świetle przepisów art. 3041 kp zleceniobiorca, który będzie wykonywał pracę zleconą w miejscu wyznaczonym przez zlecającego bądź w jego... »


Korzystanie z interpretacji podatkowych daje pracodawcy sporo korzyści

Skomplikowana treść przepisów podatkowych skłania coraz większą liczbę podatników do zwracania się o ich indywidualną interpretację... »


Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

»


Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy

»


Jak w 2016 roku chronić dane osobowe przy wypłacie wynagrodzeń

Dane dotyczące wysokości wynagrodzeń stanowią dobro osobiste pracownika i nie mogą być ujawniane. Są również chronione w zakresie danych osobowych... »


AWN 154 - kwiecień 2016 r.

Składki, podatek, koszty pracodawcy od świadczeń pracowniczych – praktyczna tabela
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie