Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Składki i świadczenia ZUS

Deklaracja ZUS DRA - bez korekt i ponownego składania

Miesięczna deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, podobnie jak pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe, powinna być wypełniana i składana według określonych zasad. Niestety jako płatnicy popełniamy w tym zakresie wiele błędów, narażając się na sankcje ze strony ZUS oraz konieczność przeprowadzenia korekt błędnie wypełnionych formularzy. Poniżej omówiliśmy najczęstsze wątpliwości specjalistów w zakresie płac.
KONTROLA W FIRMIEPoprawność wypełnienia druku ZUS DRA oraz zawartych w nim danych zawsze jest sprawdzana w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS. Inspektorzy ZUS porównują kwoty wykazane w deklaracji z listami płac za określony miesiąc. Sprawdzają też prawidłowość podanych w deklaracji numerów identyfikacyjnych płatnika, a także to czy składki na ubezpieczenie wypadkowe naliczane są według właściwej stopy procentowej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości płatnik musi skorygować zauważone błędy i ewentualnie uregulować zaległości składkowe wraz z karnymi odsetkami.
Korektę deklaracji składamy w ciągu 7 dni od zauważenia nieprawidłowości we własnym zakresie. Również w przypadku otrzymania zawiadomienia o ich stwierdzeniu z ZUS termin to 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli konieczność korekty jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji - korekta jest konieczna w ciągu 7 dni od jej uprawomocnienia się, a jeśli w wyniku kontroli - to w ciągu 30 dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego.

1. wątpliwość. Jak wykazujemy świadczenia chorobowe?

PYTANIE CZYTELNIKA: W jakiej pozycji druku ZUS DRA (blok V, pole 01 czy pole 02 w tym bloku) wpisać kwotę z raportu ZUS RSA podaną w polu 06 bloku III.B?
ODPOWIEDŹ: Kwotę wypłaconych przez nas świadczeń chorobowych wpisujemy w polu 01 lub 03 bloku V deklaracji.
Pole 06 w bloku III.B raportu ZUS RSA służy do wykazywania wypłaconych przez płatnika składek świadczeń chorobowych - zarówno z ubezpieczenia chorobowego, jak i  wypadkowego. W przypadku pracowników w polu tym podawana jest również kwota wypłaconego im wynagrodzenia chorobowego, przy czym - z uwagi na to, że jest ono finansowane ze środków pracodawcy - nie przenosimy tej kwoty do pola 01 w bloku V deklaracji, ponieważ służy ono do wykazywania świadczeń wypłaconych z ubezpieczenia chorobowego.
Wspomniane w pytaniu pole 02 w bloku V druku ZUS DRA służy natomiast do rozliczania wynagrodzenia przysługującego płatnikom świadczeń chorobowych, a nie wypłaconych świadczeń.
Świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego
Świadczenia chorobowe mogą przysługiwać również z ubezpieczenia wypadkowego. Jeżeli nasz pracodawca jest ich płatnikiem, wykazujemy je w polu 03 bloku V deklaracji rozliczeniowej.
W deklaracji nie wykazujemy świadczeń chorobowych wypłacanych przez ZUS. W takiej sytuacji nie wypełniamy także pola 06 w bloku III.B raportu ZUS RSA.
PRZYKŁADW czerwcu 2010 r. dwoje pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim. Pierwszemu z nich przysługiwało wynagrodzenie chorobowe w kwocie 1.234,56 zł, drugiemu zaś zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 876,45 zł. Oba świadczenia były wypłacone przez pracodawcę i powinny być wykazane w raportach ZUS RSA (pole 06, blok III.B lub kolejne). Natomiast w deklaracji rozliczeniowej (pole 01, blok V) płatnik powinien wykazać tylko kwotę zasiłku chorobowego.

2. wątpliwość. Jak wykazujemy osoby wykonujące umowy cywilnoprawne?

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy w polu 01 bloku III deklaracji ZUS DRA należy wykazywać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dla których umowy te stanowią jedyne tytuły do ubezpieczeń?
ODPOWIEDŹ: To zależy od rodzaju umowy.
Pole 01 w bloku III deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA służy do wykazywania liczby ubezpieczonych, a więc osób podlegających przynajmniej jednemu rodzajowi ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu. Samoistne umowy cywilnoprawne, poza umową o dzieło, generalnie rodzą obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych, wypadkowych oraz zdrowotnych.
Dlatego też osoby je wykonujące należy uwzględniać w liczbie ubezpieczonych podawanej w polu 01 bloku III druku ZUS DRA. Nie wykazujemy tam natomiast osób wykonujących samoistne umowy o dzieło, albowiem takie umowy nie rodzą obowiązku ubezpieczeń, nie stanowią też tytułu do objęcia nimi na zasadach dobrowolności.
PRZYKŁADPrzykład W czerwcu 2010 r. spółka z o.o. zatrudniająca 15 pracowników podpisała także dwie umowy cywilnoprawne z osobami nieposiadającymi innych tytułów do ubezpieczeń. Jedną z nich była umowa o dzieło, a drugą - umowa zlecenia. Umowa zlecenia ostatnia zawarta została na okres od 7 do 18 czerwca, przy czym wypłata za jej wykonanie nastąpiła dopiero w lipcu.
W liczbie ubezpieczonych podawanej w czerwcowej deklaracji ZUS DRA płatnik nie uwzględnia osoby wykonującej umowę o dzieło, ponieważ nie podlegała ona ubezpieczeniom społecznym - ani obowiązkowym, ani dobrowolnym. Uwzględnia natomiast osobę wykonującą umowę zlecenia, mimo że wynagrodzenie za jej wykonanie zostało wypłacone w lipcu.
Zleceniobiorca podlega bowiem ubezpieczeniom od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.
Fakt, że wynagrodzenie będzie będzie wypłacone już po wygaśnięciu umowy, nie ma tu żadnego znaczenia. Natomiast fakt ten ma wpływ na sposób ujęcia zleceniobiorcy w raportach miesięcznych. W czerwcu ujmujemy go w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 04 11 i zerowymi podstawami składek oraz zerowymi składkami, ponieważ w miesiącu tym zleceniobiorca nie otrzymał żadnego wynagrodzenia.
Należne składki zostaną rozliczone natomiast w raporcie ZUS RCA składanym za lipiec. Z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 30 00 oznaczającym osobę, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

3. wątpliwość. Jak wykazujemy składki płacone z budżetu?

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego od 14 lipca br. Wiem, że muszę ją wykazać w raportach ZUS RSA i ZUS RCA. Natomiast jak rozliczyć naliczone za nią składki w deklaracji ZUS DRA, skoro to nie my będziemy je opłacać?
ODPOWIEDŹ: Składki te musimy wykazać w pozycjach dotyczących składek finansowanych z budżetu państwa.
Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów do ubezpieczeń. Obowiązkowe jest dla nich także ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.
Które składki możemy zmniejszyć?
Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych w przypadku tej grupy ubezpieczonych stanowi wynagrodzenie minimalne (w 2010 r. jest to kwota 1.317 zł), a składki zdrowotnej kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie 520 zł). Składka zdrowotna jest stała i niepodzielna, natomiast podstawa składek emerytalno-rentowych ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącach, w trakcie których nastąpiło odpowiednio rozpoczęcie lub ustanie okresu obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Zarówno składki emerytalno-rentowe, jak i składka zdrowotna są finansowane z budżetu państwa. W deklaracji ZUS DRA wykazujemy je więc w:
1) bloku IV:
 • polu 10 (składki na ubezpieczenie emerytalne),
 • polu 11 (składki na ubezpieczenie rentowe),
 • polu 12 (sumę składek na oba rodzaje ubezpieczeń) oraz
2) bloku VII:
 • polu 03 (składki na ubezpieczenie zdrowotne).
PRZYKŁADZ dniem 14 lipca 2010 r. jednej z pracownic udzielono urlopu wychowawczego. Ze złożonego pracodawcy oświadczenia wynika, że osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, jak również nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń. Z racji pobytu na urlopie wychowawczym będzie więc podlegać ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu.
Chcąc obliczyć składki za lipiec, musimy najpierw ustalić podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za ten miesiąc. W tym celu przeprowadzamy następujące działania: 1.317 zł (pełna podstawa składek) : 31 (dni w lipcu) × 18 (dni podlegania ubezpieczeniom w lipcu z tytułu pobytu na urlopie) = 764,71 zł. Składki na ubezpieczenie emerytalne wyniosą więc 149,27 zł (764,71 zł × 19,52%), a na ubezpieczenie rentowe 45,88 zł (764,71 zł ×  6%). Natomiast składka zdrowotna wyniesie 46,80 zł (520 zł × 9%).
Zakładając, że jest to jedyna osoba, której składki finansowane są z budżetu państwa, w czerwcowej deklaracji ZUS DRA składki te wykazujemy w następujący sposób: kwotę 149,27 zł wpisujemy w polu 10 bloku IV, kwotę 45,88 zł wpisujemy w polu 11 bloku IV, w polu 12 bloku IV wykazujemy sumę obu kwot, tj. 195,15 zł, w polu 03 bloku VII wpisujemy kwotę 46,80 zł.

4. wątpliwość. Jak wykazujemy składki na FEP za część miesiąca?

PYTANIE CZYTELNIKA: Jaką kwotę wykazać w polu 03 bloku IX deklaracji ZUS DRA w przypadku, jeśli pracownik za dany miesiąc otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2.678,90 zł, ale pracę w szczególnych warunkach wykonywał tylko przez część tego miesiąca?
ODPOWIEDŹ: W polu tym wykazujemy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych naliczone od wynagrodzenia wypłaconego za okres, w którym pracownik ten świadczył w danym miesiącu pracę uznaną za pracę w szczególnych warunkach.
Pole 03 w bloku IX druku ZUS DRA służy do wpisywania sumy należnych składek na FEP. Podstawę wymiaru tych składek stanowi podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie systemowej. Obowiązek opłacania składek na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia przez pracownika, spełniającego wymogi określone w ustawie o emeryturach pomostowych, wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i ustaje z dniem zaprzestania tych prac.
Jeżeli więc pracownik wykonywał wspomniane prace tylko przez część miesiąca, składki na FEP naliczamy tylko od wynagrodzenia wypłaconego za ten okres. Następnie uzyskaną kwotę wykazujemy w polu 03 bloku IX deklaracji rozliczeniowej.
PRZYKŁADOd 21 czerwca 2010 r. pracownik spełniający przesłanki określone w ustawie o emeryturach pomostowych rozpoczął wykonywanie prac uznanych za pracę w szczególnych warunkach. Wynagrodzenie za czerwiec tej osoby wyniosło 2.678,90 zł i w całości wchodziło do podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Chcąc obliczyć składkę na FEP za tę osobę, najpierw ustalamy podstawę wymiaru składki. W tym celu przeprowadzamy następujące działania: 2.678,90 zł (podstawa składek emerytalno-rentowych) : 30 dni (czerwca) × 10 (dni, w których istniał obowiązek naliczania składek na FEP) = 892,97 zł. Obliczamy składkę na FEP: 892,97 zł × 1,50% = 13,39 zł i ta kwota powinna być wykazana w polu 03 bloku IX deklaracji ZUS DRA składanej za czerwiec 2010 r. Oczywiście zakładając, że nie było innych osób, za które należało odprowadzić składki na FEP.

5. wątpliwość. Jak rozliczamy wynagrodzenie dla płatników świadczeń chorobowych?

PYTANIE CZYTELNIKA: Prowadzę rozliczenia z ZUS w firmie zatrudniającej 45 osób, a więc uprawnionej do wypłaty świadczeń chorobowych. Podobno przysługuje mi wynagrodzenie z tytułu naliczania i rozliczania tego rodzaju świadczeń. Czy jest to prawdą, a jeśli tak, to w jakiej wysokości oraz jak je ująć w dokumentach przekazywanych do ZUS?
ODPOWIEDŹ: Tak, jest to prawda. Przy czym wspomniane wynagrodzenie przysługuje płatnikowi składek, a nie konkretnej osobie prowadzącej rozliczenia z ZUS.
Z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, obliczaniem ich wysokości oraz wypłatą, płatnikowi składek przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,10% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń.
W przepisach jest więc wyraźnie mowa o tym, że wynagrodzenie to przysługuje płatnikowi składek, a nie osobie zajmującej się naliczaniem, rozliczaniem i wypłatą wspomnianych świadczeń. Wynagrodzenie to przysługuje tylko wówczas, jeśli świadczenia chorobowe zostały naliczone i wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli ZUS stwierdzi, że tak nie było, płatnik będzie musiał dokonać zwrotu pobranego wynagrodzenia.
Dlaczego nie wszyscy chcą pobierać wynagrodzenie dla płatnika świadczeń chorobowych?
Korekta spowoduje również konieczność dopłaty składek za dany miesiąc, ponieważ wynagrodzenie to rozliczane jest w ciężar należnych składek. Żeby uniknąć ewentualnych korekt, część płatników nie pobiera wynagrodzenia za ustalanie prawa do świadczeń chorobowych, mimo posiadania takich uprawnień.
Rozliczenia pobranego wynagrodzenia płatnik dokonuje w deklaracji rozliczeniowej składanej za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata świadczeń.
PRZYKŁADW lipcu 2010 r. pracodawca wypłacił swoim pracownikom zasiłki chorobowe w łącznej wysokości 2.876,98 zł. Oznacza to, że przysługuje mu z tego tytułu wynagrodzenie wynoszące 2,88 zł. W lipcowej deklaracji ZUS DRA kwotę tę wykazujemy w polu 02 bloku V.

6. wątpliwość. Jak rozliczamy składki, gdy prowadzący działalność staje się pracodawcą?

PYTANIE CZYTELNIKA: Z uwagi na to, że składki od prowadzonej przeze mnie działalności opłacałem tylko za siebie, dotychczas byłem zwolniony z obowiązku składania w ZUS dokumentów rozliczeniowych. Od lipca zatrudniłem jednak dwoje pracowników. W jakim terminie powinienem teraz rozliczać składki oraz czy muszę składać ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA tylko za pracowników, czy również za siebie?
ODPOWIEDŹ: Składki za dany miesiąc opłacamy do 15. dnia następnego miesiąca. W tym samym terminie składamy deklarację ZUS DRA oraz raporty rozliczeniowe za siebie i pracowników.
Zwolnienie z obowiązku składania w ZUS dokumentów rozliczeniowych obejmuje tylko tych płatników, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie i/lub osoby współpracujące. Tak było w przedstawionej sytuacji.
W momencie zatrudnienia pracowników pracodawca stał się ich płatnikiem składek, w związku z czym nie może nadal korzystać z opisanego zwolnienia. Począwszy od lipca br., musi więc co miesiąc przekazywać do ZUS imienne raporty miesięczne za siebie i zatrudnione osoby oraz deklarację ZUS DRA, w której będzie rozliczał składki swoje i pracowników. Pracownicy ci powinni być zgłoszeni w ZUS za pomocą formularza ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10. Na wykonanie tej czynności przewidziano 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. nawiązania stosunku pracy.
Z uwagi na to, że dotychczas opłacaliśmy składki tylko za siebie, obowiązującym terminem był 10. dzień następnego miesiąca. Obecnie terminem tym jest 15. dzień następnego miesiąca.
PRZYKŁADOsoba prowadząca jednoosobową działalność zatrudniła z 1 lipca 2010 r. dwoje pracowników. Do końca czerwca płatnik ten był zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych. W związku z zatrudnieniem pracowników, począwszy od lipca, musi co miesiąc składać w ZUS imienne raporty miesięczne za siebie (z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 05 10) oraz za pracowników (z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10). Do raportów dołącza też deklarację rozliczeniową ZUS DRA, pamiętając o wpisaniu w polu 01 bloku I cyfry 3, jak również o konieczności uwzględnienia w liczbie ubezpieczonych (pole 01 w bloku III) siebie i zatrudnionych osób.

7. wątpliwość. Jak korygujemy sumy wykazane w deklaracji?

PYTANIE CZYTELNIKA: Zauważyłam dwa błędy w deklaracji ZUS DRA składanej za kwiecień, a mianowicie: zaniżenie o 44,95 zł składek na Fundusz Pracy oraz wykazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie zawyżonej o 79,77 zł. Jak skorygować te błędy?
ODPOWIEDŹ: W takiej sytuacji składamy korektę kwietniowej deklaracji rozliczeniowej i ewentualnie raportów rozliczeniowych za ten miesiąc.
Jeżeli w deklaracji rozliczeniowej wykazane zostały nieprawidłowe dane, płatnik ma obowiązek złożenia deklaracji korygującej w formie nowego dokumentu zawierającego dane prawidłowe, łącznie z miesięcznym raportem korygującym. Raportów nie składamy jednak w sytuacji, jeśli korekta dotyczy jedynie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.
Z pytania wynika, że w deklaracji podane zostały nieprawidłowe wysokości składek na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Pierwsze ze składek wykazywane są tylko w deklaracji, dlatego przy ich korekcie nie trzeba składać raportów korygujących. Natomiast składki zdrowotne są wykazywane zarówno w deklaracji rozliczeniowej, jak i raportach miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA). Dlatego sprawdzamy, czy ich wysokość podana została błędnie tylko w deklaracji, czy również w którymś z raportów.
W pierwszym przypadku składamy jedynie korektę deklaracji rozliczeniowej. W drugim natomiast korygujemy także nieprawidłowy raport. W związku z tym, że błąd został zauważony przez specjalistę ds. wynagrodzeń (a nie przez ZUS), na przeprowadzenie korekty mamy 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.
Oprócz skorygowania dokumentów rozliczeniowych korygujemy wysokość odprowadzonych do ZUS składek, tj. dopłacamy składkę na FP i pomniejszamy bieżącą składkę na ubezpieczenie zdrowotne o nadpłaconą w kwietniu kwotę. W związku z tym, że w ogólnym rozliczeniu składki za kwiecień zostały nadpłacone, możemy też wystąpić do ZUS z pismem o przeksięgowanie nieprawidłowych wpłat oraz zaliczenie pozostałej nadpłaty na poczet bieżących należności. Co prawda, od nieopłaconych w terminie składek płatnicy powinni naliczać odsetki karne, ale w tym przypadku nie będzie takiej potrzeby. Odsetek nie naliczamy bowiem wówczas, gdy ich wysokość nie przekraczałaby kwoty 6,60 zł, a z taką sytuacją będziemy mieć tu do czynienia.
PRZYKŁADPłatnik zauważył, że w kwietniowej deklaracji rozliczeniowej zaniżył o 44,95 zł składki na Fundusz Pracy oraz zawyżył o 79,77 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pierwsze składki zostały odprowadzone w kwocie 946,87 zł, drugie zaś w kwocie 3.456,32 zł. Po sprawdzeniu raportów okazało się, że błąd w składkach zdrowotnych występuje tylko w deklaracji.
W tej sytuacji składamy w ciągu 7 dni druk ZUS DRA oznaczony numerem identyfikatora 02 04 2010 (zakładając, że jest to pierwsza korekta za ten miesiąc), wpisując w polu 01 bloku VII kwotę 3.376,55 zł (3.456,32 zł - 79,77 zł), a w polu 01 bloku VIII sumę 991,82 zł (946,87 zł + 44,95 zł). Oczywiście zmiany te spowodują również zmianę kwot do zapłaty (pole 05 w bloku VII oraz pole 03 w bloku VIII). Dokonujemy także dopłaty zaniżonej składki na FP, pamiętając, aby prawidłowo wypełnić pola 10 - „Numer deklaracji” i 11 - „Deklaracja” na bankowym dowodzie płatniczym. W pierwszym polu wpisujemy 02, w drugim zaś 04 2010. Nadpłatę składki zdrowotnej płatnik może sobie potrącić z bieżących składek na to ubezpieczenie.

8. wątpliwość: Jak korygujemy numer REGON?

PYTANIE CZYTELNIKA: W deklaracji za maj podałam nieprawidłowy REGON firmy. Jak skorygować ten błąd?
ODPOWIEDŹ: Korygujemy majową deklarację rozliczeniową.
Płatnik składek, który złożył druk ZUS DRA z nieprawidłowymi danymi, musi złożyć korygującą deklarację rozliczeniową w formie nowego dokumentu zawierającego dane prawidłowe. Do deklaracji należy dołączyć raport lub raporty korygujące, chyba że stwierdzony błąd dotyczy tylko danych wykazanych w druku ZUS DRA. W tym przypadku tak właśnie jest, ponieważ z pytania wynika, że błędny numer REGON został podany tylko w deklaracji rozliczeniowej. Dlatego też składamy korektę samej deklaracji.
PRZYKŁADW lipcu płatnik zauważył, że w majowej deklaracji rozliczeniowej błędnie wypełnił pole 02 w bloku II, które służy do podania numeru REGON. Zamiast 00122400122 wpisał w tym polu 00132400122. W tej sytuacji, w ciągu 7 dni od zauważenia błędu, powinien złożyć ten dokument w trybie korekty, oznaczyć go identyfikatorem 02 05 2010 (zakładając, że jest to pierwsza korekta dokumentów majowych), podać w polu 02 bloku II prawidłowy numer REGON i wypełnić pozostałe pozycje druku w ten sam sposób, jak w pierwotnie złożonej deklaracji.
Opłaca się pamiętać!
 • W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazujemy świadczenia wypłacane z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego tylko wówczas, jeśli to nasza firma była ich płatnikiem.
 • Wypełniając pole 01 w bloku III deklaracji (liczba ubezpieczonych), bierzemy pod uwagę także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom.
 • Składki na FEP za pracownika wykonującego przez część miesiąca prace uznane za pracę w szczególnych warunkach naliczamy od wynagrodzenia przysługującego za okres wykonywania tego rodzaju prac i wykazujemy w polu 03 bloku IX druku ZUS DRA.
 • Wynagrodzenie za wypłatę świadczeń chorobowych przysługuje tylko wówczas, gdy świadczenia te zostały naliczone, wypłacone i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Chcąc skorygować błędy stwierdzone w deklaracji rozliczeniowej, składamy nowy dokument w trybie korekty, dołączając do niego skorygowane raporty rozliczeniowe, chyba że błąd występuje tylko w danych wykazanych w deklaracji.
Autor: Bogdan Majkowski
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2018 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.