Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Ciąża obywatelki Ukrainy – obowiązki polskiego pracodawcy

Aby obywatel Ukrainy mógł zgodnie z prawem pracować w Polsce, musi to odbywać się na podstawie dokumentów:

 • legalizujących pobyt na terenie RP (np. odpowiednia wiza) oraz
 • zezwalających na legalną pracę (chodzi tu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę).

Brak aktualnego dokumentu legalizującego pracę w Polsce nie wpływa na ważność i trwałość stosunku pracy. Powoduje natomiast, że zobowiązanie cudzoziemca do faktycznego świadczenia pracy wygasa (art. 88g ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Czy jednak pracodawca powinien przedłużyć umowę o pracę z cudzoziemką w ciąży, gdy kończy się ważność jej zezwolenia na pracę?

Ciąża obywatelki Ukrainy – obowiązki polskiego pracodawcy

Firma zatrudnia obywatelkę Ukrainy, posiadającą zezwolenie na pracę, którego ważność wygasa 31 maja 2018 r. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony, która rozwiąże się 30 kwietnia 2018 r. W styczniu 2018 r. pracownica przedstawiła orzeczenie lekarskie, że jest w trzecim miesiącu ciąży. Jak w tej sytuacji należy postąpić?

Pracodawca może wystąpić o przedłużenie zezwolenia na pracę (ale musi to zrobić najpóźniej 30 dni przed upływem okresu ważności aktualnego zezwolenia). O zezwolenie na pobyt i pracę po 31 maja 2018 r. do wojewody może wystąpić także pracownica – cudzoziemka. W razie, gdy od 1 czerwca nie będzie ona posiadała dokumentu legalizującego pracę w Polsce, stosunek pracy będzie trwał do dnia porodu, ale zatrudniona nie będzie mogła świadczyć pracy.

W myśl art. 177 § 3 Kodeksu pracy, umowę o pracę zawartą na:

 • czas określony lub
 • okres próbny przekraczający miesiąc,

która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, pracodawca jest zobligowany przedłużyć do dnia porodu.

Przywołanej regulacji nie stosuje się do kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na zastępstwo oraz umów na okres próbny do 1 miesiąca.Od 1 czerwca 2017 r. znajduje ona natomiast zastosowanie również do pracownic tymczasowych, na mocy art. 13 ust. 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przepis ten stanowi, że przywilejem wynikającym z art. 177 § 3 Kodeksu pracy objęta jest także pracownica tymczasowa, jeśli posiada łącznie co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przypadający:

 • w ciągu 36 kolejnych miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o pracę, która ma być przedłużana, albo
 • od dnia zawarcia przedłużanej umowy o pracę do dnia, w którym pracownica tymczasowa osiągnęła łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej.

Podkreślmy, że Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 2002 r. (sygn. akt I PK 33/02, OSNP 2004/12/204), wyjaśnił, że przy określaniu kiedy mija 3 miesiąc ciąży miesiąc liczymy jako 28 dni. Pracodawca otrzymujący zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży pracownicy, w celu ustalenia miesiąca ciąży, w którym miałoby nastąpić zakończenie stosunku pracy, powinien przeliczyć tygodnie ciąży i na tej podstawie wyliczyć, kiedy upłynął trzeci miesiąc ciąży równy 12 tygodniom.

Gdy spełnione są wyżej wskazane warunki, a stan ciąży jest stwierdzony zaświadczeniem lekarskim, przedłużenie następuje automatycznie, z mocy samego prawa.

Zalecanym sposobem poinformowania pracownicy o przedłużeniu umowy do dnia porodu jest przygotowanie dla niej odrębnego pisma w tej sprawie.

W opisanych w treści zapytania okolicznościach, umowa o pracę pracownicy posiadającej obywatelstwo ukraińskie podlega przedłużeniu do dnia porodu, a okres ważności  jej zezwolenia na pracę upływa 31 maja 2018 r. W takiej sytuacji, możemy mieć do czynienia z trzema scenariuszami:

 1. pracodawca występuje o przedłużenie zezwolenia na pracę – wniosek w tej sprawie musi zostać złożony w urzędzie wojewódzkim nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia;
 2. pracownica sama występuje do wojewody o zezwolenie na pobyt i pracę, gdy podmiot ją zatrudniający pozostaje bierny w sprawie ubiegania się o dokument legalizujący pracę w Polsce (taką możliwość przewiduje art. 120 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 3. pracownica zostaje zwolniona z obowiązku świadczenia pracy (bez zachowania prawa do wynagrodzenia) od dnia upływu ważności zezwolenia na pracę, jeśli żadna ze stron stosunku pracy nie wystąpiła w terminie o przedłużenie / uzyskanie zezwolenia na pracę. W tym czasie podwładna jest uprawniona do świadczeń chorobowych w razie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Miejmy na uwadze, że gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu obcokrajowcaw Polsce i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca (np. w paszporcie) odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Dzięki temu, pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.