Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Umowa o pracę

Niewypłacone wynagrodzenie - poznaj rozwiązania 6 najczęstszych problemów pracodawców

Prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, a jego niewykonywanie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Za niespełnienie tego obowiązku Państwowa Inspekcja Pracy nakłada zwykle wyższe kary niż za inne przewinienia, co jest zrozumiałe, stroną poszkodowaną jest bowiem pracownik - osoba, dla której praca stanowi na ogół jedyne źródło utrzymania i która pracę na rzecz pracodawcy wykonała, zatem ma prawo oczekiwać stosownej zapłaty. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy również wszczynane są najczęściej wtedy, gdy pracownik, wobec którego pracodawca częściej niż raz narusza obowiązek terminowej wypłaty wynagrodzenia, czuje się bezsilny.  

Z obowiązku wypłaty wynagrodzenia nie zwalniają pracodawcy żadne okoliczności. Za usprawiedliwiające nieterminowe wypłacenie wynagrodzeń mogą zostać uznane jedynie sytuacje losowe, w których do opóźnienia w wypłacie doszło bez udziału pracodawcy, jak na przykład wskutek awarii systemu bankowego, uniemożliwiającej podjęcie gotówki, czy dokonanie przelewów albo zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, w wyniku których nie jest możliwe zasilenie kasy w danym dniu. Nie mogą więc usprawiedliwiać opóźnień w wypłacie takie okoliczności jak zła kondycja finansowa pracodawcy i brak środków na wypłaty, choćby nawet pracodawca nie był za nie bezpośrednio odpowiedzialny. Uznaje się bowiem, że pracodawca zatrudniając pracowników ponosi określone ryzyko, a zatem powinien być przygotowany na zdarzenia, do których należy przykładowo drastyczne obniżenie poziomu sprzedaży, a które są normalnym elementem działalności gospodarczej. Pracodawca natomiast nie może przenosić tego ryzyka na pracowników.

W praktyce zdarzają się mimo wszystko sytuacje, w których z przyczyn mniej lub bardziej zawinionych przez pracodawcę pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia na czas. W poniżej przedstawionych pytaniach i odpowiedziach wyjaśnimy, jakie mogą być skutki niewypłacania wynagrodzeń w ustalonym terminie, co - oprócz wynagrodzenia - należy wypłacić w takich sytuacjach pracownikowi i jak dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych w przypadku opóźnień.

Spis treści:

6 problemów:

 1. Jak może zostać ukarany pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia w terminie?
 2. Czy pracownik ma prawo do świadczeń zdrowotnych, jeśli pracodawca nie opłacił składek?
 3. Jak oskładkować i opodatkować odsetki od opóźnionych wypłat z tytułu godzin nadliczbowych?
 4. Jakie dokumenty przesłać do ZUS, gdy pracodawca nie wypłacił w danym miesiącu wynagrodzenia?
 5. Czy sporządzić korekty do ZUS, jeśli w danym miesiącu pracodawca wypłacił wynagrodzenie za dany miesiąc wraz z wynagrodzeniem zaległym?
 6. Czy można stosować w danym miesiącu dwukrotnie koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą podatek?

Problem 1. Jak może zostać ukarany pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia w terminie?

PYTANIE CZYTELNIKA:

Prowadzę mały sklep. Nie zawsze udaje mi się tyle zarobić, aby wypłacić pracownikom wynagrodzenie w wyznaczonym czasie (10. dnia następnego miesiąca) i miewam opóźnienia 2-, 3-dniowe, czasem dłuższe. Czy coś grozi pracodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia w terminie?

ODPOWIEDŹ:

Tak, pracodawca może zostać dotkliwie ukarany.

Prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia należy do podstawowych obowiązków pracodawcy (art. 94 pkt 5 kp). Nawet jednorazowe naruszenie tego obowiązku jest wykroczeniem, za które pracodawcy grozi kara grzywny od 1.000 do 3.000 zł, którą nakłada inspektor pracy. Jeżeli pracodawca narusza ten obowiązek częściej - inspektor pracy może skierować wniosek o ukaranie pracodawcy do sądu. Wówczas grzywna może wynieść nawet 30.000 zł (art. 282 pkt 1 kp). Uporczywe naruszanie praw pracowniczych może zostać również zakwalifikowane jako przestępstwo (art. 218 § 1 kk), za które grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pracownik, wobec którego pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki, jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 55 § 11 kp).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony u pracodawcy od 1 sierpnia 2008 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia 12 sierpnia 2011 r., w związku z nieotrzymaniem do tego dnia wynagrodzenia, które powinno zostać wypłacone 10 sierpnia. W chwili rozwiązania umowy pracownik osiągnął już 3-letni staż pracy, zatem jego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia temu pracownikowi odszkodowania w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak ekwiwalent za urlop (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy). Pracownik otrzymywał w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozwiązanie stosunku pracy płacę zasadniczą w wysokości 1.500 zł oraz dodatki za pracę w nocy, które wypłacono:

 • 8 lipca - 94,20 zł,
 • 10 czerwca - 105,60 zł,
 • 10 maja - 103,80 zł.
Suma tych składników wynosi 303,60 zł. Dla obliczenia kwoty odszkodowania przyjmujemy płacę zasadniczą w ostatnio przysługującej wysokości oraz średnią ze składników zmiennych (w tym przypadku dodatek za pracę w nocy) wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozwiązanie stosunku pracy: 303,60 zł : 3 mies. = 101,20 zł. Odszkodowanie wyniesie zatem: (1.500 zł + 101,20 zł) x 3 mies. = 4.803,60 zł.
Odszkodowanie to wypłaca się w powyższej kwocie, bez potrącania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego), a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 3 updof).

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Pomimo że należne pracownikowi wynagrodzenie nie zostało wypłacone z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, należy je włączyć do podstawy obliczania odszkodowań i odpraw w takiej wysokości, w jakiej miało być wypłacone w terminie wypłaty przewidzianym u pracodawcy. Pogląd ten potwierdza stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Pracyi Polityki Społecznejz 15 czerwca 2010 r., a także stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 15 września 2010 r. (GPP-364-4560- 47-1/10/PE/RP).

Pracownik nabywa prawo do odszkodowania z chwilą rozwiązania umowy o pracę, zatem jeśli pracodawca (z jakichś przyczyn) nie jest w stanie wypłacić odszkodowania w tym dniu, powinien naliczyć i wypłacić również za każdy dzień opóźnienia ustawowe odsetki za zwłokę - od kwoty odszkodowania. Odsetki ustawowe od 15 grudnia 2008 r. wynoszą 13% w stosunku rocznym.

Pracownik, który wskutek niewypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia w terminie poniósł szkodę (np. w wyniku niespłacania na czas zobowiązań kredytowych), może dochodzić również odszkodowania na drodze cywilnej (art. 415 kc w związku z art. 300 kp). Prawo to przysługuje niezależnie od prawa do odszkodowania z chwilą rozwiązania umowy o pracę.

Problem 2. Czy pracownik ma prawo do świadczeń zdrowotnych, jeśli pracodawca nie opłacił składek?

PYTANIE CZYTELNIKA:

Pracodawca z powodu problemów finansowych nie wypłaca wynagrodzenia w całości, a także od pewnego czasu nie opłaca składek do ZUS (zaległość wynosi ponad 3 miesiące). Czy pracownik pozostający w zatrudnieniu, za którego pracodawca nie przekazał składek ubezpieczeniowych i składki zdrowotnej w razie zachorowania ma prawo do świadczeń z ZUS i bezpłatnej opieki zdrowotnej? A jeśli tak, to w jakiej wysokości ustalić podstawę wymiaru zasiłku?

ODPOWIEDŹ:

Fakt opłacania składek przez pracodawcę nie ma wpływu na prawo pracownika do zasiłku chorobowego i na jego uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej. Zarówno ustawa zdrowotna, jak ustawa zasiłkowa nie uzależniają bowiem uprawnień pracownika do świadczeń od realizowania przez pracodawcę zobowiązań wobec ZUS.

Niewypłacanie w terminie niektórych składników wynagrodzenia ma natomiast wpływ na wysokość podstawy wymiaru zasiłku. Zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a jeżeli zatrudnienie trwało krócej - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Jednakże w sytuacji, gdy za niektóre z tych miesięcy nie wypłacono pełnego wynagrodzenia, w podstawie wymiaru świadczeń uwzględnia się kwoty faktycznie wypłacone, pamiętając, że podstawa wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego nie może być niższa od kwoty najniższej podstawy wymiaru (w 2011 r. jest to kwota 1.195,98 zł lub - dla pracownika w jego pierwszym roku pracy - 956,78 zł). W przypadku gdy pracownik otrzyma - nawet po ustaniu choroby - zaległe wynagrodzenie, wówczas podstawę wymiaru zasiłku należy ponownie przeliczyć i wypłacić wyrównanie (art. 36 ust 1 i 2 oraz art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony 16 lutego 2011 r. sprawował opiekę nad dzieckiem przez 5 dni w lipcu 2011 r. Ponieważ okres zatrudnienia w lutym nie obejmuje pełnego miesiąca, pomijamy ten miesiąc przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku. W okresie zatrudnienia otrzymał wynagrodzenie w:

 • marcu i kwietniu - 2.400 zł plus 600 zł premii regulaminowej miesięcznie,
 • maju - 2.400 zł płacy zasadniczej,
 • czerwcu - zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł.
Podstawę wymiaru zasiłku tego pracownika stanowi kwota:

Miesiąc

Wynagrodzenie brutto

Składki ZUS

Podstawa wymiaru

Marzec

3 000 zł

411,30 zł

2.588,70 zł

Kwiecień

3 000 zł

411,30 zł

2.588,70 zł

Maj

2 400 zł

329,04 zł

2.070,96 zł

Czerwiec

2 000 zł

274,20 zł

1.725,80 zł

 Razem

 

 

8.974,16 zł

Za 5 dni sprawowania opieki pracownik otrzyma zasiłek opiekuńczy:
 • podstawa wymiaru zasiłku: 8.974,16 zł : 4 mies. = 2.243,54 zł; 2.243,54 zł x 80% = 1.794,83 zł,
 • stawka dzienna zasiłku: 1.794,83 zł : 30 dni = 59,83 zł,
 • wysokość zasiłku: 59,83 zł x 5 dni = 299,15 zł.
Z początkiem sierpnia pracownikowi wypłacono zaległe wynagrodzenie w kwocie 1.600 zł (2 razy po 600 zł premii regulaminowej oraz 400 zł niedopłaconego w czerwcu wynagrodzenia zasadniczego).
Podstawę wymiaru wypłaconego zasiłku należy ponownie ustalić i wypłacić wyrównanie. W raporcie RSA wskazujemy wyrównanie w pozycji ?kod świadczenia/przerwy?, wpisując kod 316 (dla zasiłku opiekuńczego), następnie ponownie wskazujemy daty okresu zasiłkowego i wpisujemy kwotę wyrównania. Podstawa wymiaru zasiłku powinna wynieść:

Miesiąc

Wynagrodzenie brutto

Składki ZUS

Podstawa wymiaru

Marzec

3 000 zł

411,30 zł

2.588,70 zł

Kwiecień

3 000 zł

411,30 zł

2.588,70 zł

Maj

3 000 zł

411,30 zł

2.588,70 zł

Czerwiec

3 000 zł

411,30 zł

2.588,70 zł

 Razem

 

 

10.354,80 zł

 Podstawa wymiaru zasiłku: 10.354,80 zł : 4 mies. = 2.588,70 zł; 2.588,70 zł x 80% = 2.070,96 zł. Stawka dzienna zasiłku: 2.070,96 zł: 30 = 69,03 zł. Wysokość zasiłku opiekuńczego powinna zatem wynosić: 69,03 zł x 5 dni = 345,15 zł. Wypłacono 299,15 zł, zatem należy dopłacić: 345,15 zł - 299,15 zł = 46 zł.

Problem 3. Jak oskładkować i opodatkować odsetki od opóźnionych wypłat z tytułu godzin nadliczbowych?

PYTANIE CZYTELNIKA:

Zdarza się, że z powodu opóźnień w dostarczaniu do działu płac ewidencji czasu pracy nie wypłacamy w ustalonym dniu należności z tytułu godzin nadliczbowych, które zgodnie z regulaminem powinny być wypłacone 10. następnego miesiąca, a bywa, że wypłacamy je 15., a nawet 20. dnia. Po jakim czasie pracownikowi należą się odsetki od niewypłaconego w terminie wynagrodzenia? Czy od odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia odprowadza się składki i podatek?

ODPOWIEDŹ:

Odsetki od niewypłaconego w terminie wynagrodzenia należne są od dnia następującego po dniu, w którym wynagrodzenie było wymagalne. Odsetki nie stanowią przychodu w ujęciu podatkowym, są zatem wyłączone z podstawy zarówno oskładkowania, jak opodatkowania (art. 4 pkt 9 ustawy systemowej i art. 21 ust. 1 pkt 95 updof).

Termin wypłaty ustala się na określony dzień miesiąca, jednak trzeba uwzględnić, że dzień ten może przypadać w dniu wolnym od pracy - wówczas terminem wymagalnym staje się poprzedzający dzień roboczy (art. 85 § 3 kp). I tak - jeżeli w zakładzie pracy ustalono termin wypłaty na 10. następnego miesiąca, a sobota jest w zakładzie dniem wolnym od pracy - w lipcu 2011 r. termin wypłaty przypada na 8 lipca, a we wrześniu 2011 r. - na 9 września.

Jeżeli zatem pracodawca nie dotrzymał terminu wypłaty w lipcu 2011 r. i wypłacił wynagrodzenie 15 lipca zamiast 8 lipca, odsetki naliczamy od 9 lipca, tj. za 7 dni.

Do obliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia stosuje się przepisy dotyczące odsetek ustawowych, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Odsetki te od 15 grudnia 2008 r. wynoszą 13% w stosunku rocznym.

W celu obliczenia odsetek należność dzieli się przez 365 dni, a następnie mnoży przez liczbę dni zaległości. Otrzymany wynik mnoży się przez 13%. Zaokrąglenia do pełnych groszy dokonujemy jedynie przy kwocie końcowej, wyników pośrednich nie zaokrągla się.

PRZYKŁAD

Pracownikowi przysługiwało z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych 123,50 zł wynagrodzenia i 61,75 zł dodatku, tj. łącznie 185, 25 zł. Pracownik otrzymał tę należność z 7-dniowym opóźnieniem. W takiej sytuacji pracownikowi należy wypłacić odsetki za zwłokę w wysokości: (185,25 zł : 365 dni) x 7 dni x 13% = 0,46 zł.

Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia od całości niewypłaconego w terminie wynagrodzenia, a więc także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (uchwała Sądu Najwyższego z 19 września 2002 r., sygn. akt III PZP 18/02; OSNP 2003/9/214).

Problem 4. Jakie dokumenty przesłać do ZUS, gdy pracodawca nie wypłacił w danym miesiącu wynagrodzenia?

PYTANIE CZYTELNIKA:

Z powodów finansowych wypłaciliśmy pracownikom wynagrodzenie zamiast 31 sierpnia dopiero 12 września. Czy pracodawca może przekazać do ZUS za dany miesiąc wypełnione druki ZUS RCA i deklarację ZUS DRA, gdy nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia? Co z raportami RZA od zleceniobiorców, którzy również nie otrzymali wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ:

Płatnik powinien przekazać do ZUS komplet raportów, natomiast jeżeli w danym miesiącu nie wypłacał żadnych wynagrodzeń ani zasiłków, powinien złożyć raporty ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS DRA, w których wykaże podstawy wymiaru składek oraz kwoty składek o wartości zerowej. Tak wynika z art. 41 ustawy systemowej, zgodnie z którym raporty miesięczne za osoby podlegające ubezpieczeniu składa się za każdy miesiąc, w jakim te osoby pozostawały w ubezpieczeniu, bez względu na to, czy osoby te osiągnęły w tym miesiącu przychód, czy nie.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że okresami podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu jest dla pracowników okres zatrudnienia, dla zleceniobiorców - okres trwania umowy zlecenia (art. 13 ustawy systemowej). Jeżeli w danym miesiącu ubezpieczony nie osiągnął przychodu, ale nadal pozostaje w stosunku pracy lub jest związany umową zlecenia z płatnikiem składek, należy złożyć do ZUS odpowiedni raport.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca, zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego wynagrodzenia, zawarł umowę zlecenia na prace konserwacyjno-techniczne na okres od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Wynagrodzenie określono w kwocie 15 zł za godzinę. Zleceniobiorca nie wnosił o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym.
Ponieważ w ciągu 2 pierwszych miesięcy było niewielkie zapotrzebowanie na jego pracę (pracował 2-3 godziny miesięcznie), zleceniobiorca uznał, że nie ma potrzeby rozliczania tak niewielkich kwot i wolał, by je rozliczono później, wraz z większym wynagrodzeniem. Wobec tego wynagrodzenie w wysokości 975 zł za wszystkie prace wykonane w okresie od lutego do kwietnia wypłacono 10 maja. Jak powinno wyglądać rozliczenie składkowe tego zleceniobiorcy?
Ponieważ zleceniobiorca jest zatrudniony u innego pracodawcy i osiąga tam przychód wyższy niż minimalne wynagrodzenie, z tytułu wykonywanej umowy obowiązkowo podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 9 ust. 1-2 ustawy systemowej oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 i 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Tego zleceniobiorcę należało zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lutego 2011 r. w raporcie ZUS ZZA. Następnie zleceniobiorca powinien zostać wykazany w raportach miesięcznych ZUS RZA za luty, marzec i kwiecień z zerową podstawą wymiaru składki zdrowotnej, a w raporcie za maj, składanym do 15 czerwca - z podstawą składki zdrowotnej wynoszącą 975 zł.

Niewykazywanie w raportach ZUS RZA lub ZUS RCA zleceniobiorców, którzy w danym miesiącu nie osiągnęli przychodu, a których umowa zlecenia trwała nadal w miesiącu, za który były składane raporty, jest jednym z najczęściej popełnianych błędów!

Problem 5. Czy sporządzić korekty do ZUS, jeśli w danym miesiącu pracodawca wypłacił wynagrodzenie za dany miesiąc wraz z wynagrodzeniem zaległym?

PYTANIE CZYTELNIKA:

W sierpniu 2011 r. z powodu niskiej sprzedaży w okresie wakacyjnym nie wypłaciliśmy wynagrodzeń (regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę w ostatnim dniu miesiąca). Te wynagrodzenia pracownicy otrzymają dopiero z końcem września - wraz z wynagrodzeniami za ten miesiąc. Czy pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia korekty raportów za sierpień, w związku z wypłaceniem podwójnie wynagrodzeń we wrześniu (w raportach za sierpień wykazaliśmy kwoty zerowe) i opłaty odsetek od wpłaconych składek ZUS naliczonych od wynagrodzenia wypłaconego z opóźnieniem?

ODPOWIEDŹ:

Pracodawca nie sporządza korekty raportów ZUS za sierpień i nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od składek pobranych od wynagrodzeń wypłaconych z opóźnieniem.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodem są wartości pieniężne i świadczenia w naturze otrzymane lub pozostawione w dyspozycji pracownika (czyli przykładowo pozostawione w kasie bądź przekazane na rachunek bankowy pracownika).

Oznacza to, że wynagrodzenie wypłacone z opóźnieniem staje się przychodem pracownika w tym miesiącu, w którym wypłaty dokonano, a nie w miesiącu, za który było należne. W przypadku opisanym w pytaniu pracodawca będzie zobowiązany zapłacić składki z tytułu wynagrodzeń należnych za sierpień i wrzesień, a wypłaconych we wrześniu, do 17 października 2011 r. (15 października przypada bowiem w sobotę).

W raportach miesięcznych składanych do ZUS nie podaje się informacji, za jakie okresy przysługują wykazane w nich przychody. W przypadku złożenia kompletu raportów zerowych warto przesłać do ZUS wyjaśnienie przyczyn, dla których tak się stało. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnej korespondenci w przyszłości, ZUS bowiem zapewne wystąpi z zapytaniem o wyjaśnienie tej sytuacji.

UWAGA!

W razie spóźnienia się z wypłatą wynagrodzenia pracodawca powinien naliczyć i wypłacić pracownikowi odsetki ustawowe za zwłokę w wysokości 13% w stosunku rocznym. Odsetki te oblicza się od wynagrodzenia brutto, tj. przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Problem 6. Czy można stosować w danym miesiącu dwukrotnie koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą podatek?

PYTANIE CZYTELNIKA:

W okresie wakacyjnym mamy częste przestoje, w związku z czym wynagrodzenie za sierpień wypłacimy dopiero 9 września, zamiast - zgodnie z regulaminem pracy - 31 sierpnia. Płace za wrzesień wyjdą już terminowo. W wynagrodzeniu za sierpień uwzględniłam koszty uzyskania i kwotę zmniejszającą podatek. Słyszałam jednak, że przy wypłacie, która będę sporządzać 30 września, nie mogę już tego zrobić. Czy to prawda?

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2018 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.