Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 81 - styczeń 2011

Wynagrodzenie minimalne i inne świadczenia pracownicze w 2011 r. - sprawdź ich wysokość

Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. w stosunku do poprzedniego roku została zwiększona o 69 zł. Obecnie jest to kwota 1.386 zł. Konsekwencje zmiany dotyczącej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę są ogromne, gdyż kwota ta stanowi podstawę naliczania wielu innych świadczeń pracowniczych. Są to m.in.: wysokość składek ZUS, podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego, dodatki za pracę w porze nocnej, kwota wolna od potrąceń, kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych, kwota świadczenia za czas gotowości do pracy lub przestoju. Sprawdźmy, ile one wynoszą.

Płaca minimalna to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze

Minimalne wynagrodzenie za pracę to wynagrodzenie stanowiące dolną granicę kwoty, jaką otrzymuje pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (oprócz pracownika w pierwszym roku pracy) za wykonywaną przez miesiąc pracę. Płaca minimalna to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze.

Zalicza się do niej także inne składniki wynagrodzenia, z wyłączeniem:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
Konsekwencje zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę są ogromne, gdyż kwota ta stanowi podstawę naliczania wielu innych świadczeń pracowniczych wpływających na wysokość wypłat stanowiących rekompensatę za pracę tych osób. Oto kilka z nich:
 • wysokość składek ZUS,
 • podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego,
 • minimalna płaca w pierwszym roku pracy,
 • dodatki za pracę w porze nocnej,
 • kwota wolna od potrąceń,
 • kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych,
 • kwota świadczenia za czas gotowości do pracy lub przestoju,
 • kwota odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę w związku z lobbingiem,
 • kwota odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
Na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę muszą zwrócić uwagę nie tylko pracodawcy, którzy wypłacają wyżej wymienione świadczenia zatrudnionym pracownikom. Zmianę tę muszą obserwować także pracodawcy, którzy wypłacają swoim pracownikom wynagrodzenia w kwocie minimalnej, ponieważ od 1 stycznia 2011 r. muszą zadbać o podwyższenie wynagrodzeń tych pracowników.

Skala podatkowa w 2011 r. - bez zmian

Kwota zmniejszająca podatek

Jaką kwotę wypłacamy pracownikom otrzymującym minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010 i 2011 r.?

Kwota netto z minimalnego wynagrodzenia

2010 r.

2011 r.

1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

 • składka na ubezpieczenie emerytalne:

1.317,00 zł × 9,76% = 128,54 zł,

1.386,00 zł × 9,76% = 135,27 zł,

 • składka na ubezpieczenia rentowe:

1.317,00 zł × 1,5% = 19,76 zł,

1.386,00 zł × 1,5% = 20,79 zł

 • składka na ubezpieczenie chorobowe:

1.317,00 zł × 2,45% = 32,27 zł,

1.386,00 zł × 2,45% = 33,96 zł,

łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne:

128,54 zł + 19,76 zł + 32,27 zł = 180,57 zł.

135,27 zł + 20,79 zł + 33,96 zł = 190,02 zł.

2. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne:

1.317,00 zł - 180,57 zł = 1.136,43 zł,

1.386,00 zł - 190,02 zł = 1.195,98 zł,

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (9%):

1.136,43 zł × 9% = 102,28 zł,

1.195,98 zł × 9% = 107,64 zł,

 • część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek (7,75%):

1.136,43 zł × 7,75% = 88,07 zł.

1.195,98 zł × 7,75% = 92,69 zł.

3. Dochód pracownika

Od przychodu odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu, a wynik zaokrąglamy do pełnych złotych:

 • 1.317,00 zł - 180,57 zł - 111,25 zł = 1.025,18 zł;
 • po zaokrągleniu - 1.025,00 zł.

 • 1.386,00 zł - 190,02 zł - 111,25 zł = 1.084,73 zł;
 • po zaokrągleniu - 1.085,00 zł.

4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawę opodatkowania mnożymy przez obowiązującą stopę procentową podatku, a następnie pomniejszamy o ulgę podatkową i część składki zdrowotnej (7,75%); wynik zaokrąglamy do pełnych złotych:

 • stopa procentowa podatku

18%

18%

 • ulga podatkowa

46,33 zł

46,33 zł

 • 1.025,00 zł × 18% = 184,50 zł,
 • 184,50 zł - 46,33 zł = 138,17 zł,
 • 138,17 zł - 88,07 zł = 50,10 zł.

 • 1.085,00 zł × 18% = 195,30 zł,
 • 195,30 zł - 46,33 zł = 148,97 zł,
 • 148,97 zł - 92,69 zł = 56,28 zł.

Kwota zaliczki - po zaokrągleniu do pełnych złotych

50,00 zł.

56,00 zł.

5. Wynagrodzenie netto do wypłaty

Wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%):

1.317,00 zł - 180,57 zł - 50,00 zł - 102,28 zł = 984,15 zł.

1.386,00 zł - 190,02 zł - 56,00 zł - 107,64 zł = 1.032,34 zł.

Niepełny wymiar etatu przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę - ile płacić

Jak zmienia się w 2011 r. wysokość składników wynagrodzeń?

Wysokość składek ZUS

Podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego

Podstawa wynagrodzenia za chorobę i zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2011 r.

pracowników w pierwszym roku pracy

pracowników w kolejnych latach zatrudnienia

2010 r.

2011 r.

2010 r.

2011 r.

1.317,00 zł × 80% = 1.053,60 zł,

1.053,60 zł × 9,76% + 1.053,60 zł × 1,5% + 1.053,60 zł × 2,45% = 102,83 zł + 15,80 zł + 25,81 zł = 144,44 zł;

1.053,60 zł - 144,44 zł = 909,16 zł.

1.386,00 zł × 80% =1.108,80 zł,

1.108,80 zł × 9,76% +1.108,80 zł × 1,5% +1.108,80 zł × 2,45% = 108,22 zł + 16,63 zł + 27,17 zł = 152,02 zł;

1.108,80 zł - 152,02 zł = 956,78 zł.

1.317,00 zł - 180,57 zł = 1.136,43 zł.

1.386,00 zł - 190,02 zł = 1.195,98 zł.

Wzrost podstawy wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego

2010 r.

2011 r.

956,78 zł - 909,16 zł = 47,62 zł

1.195,98 zł - 1.136,43 zł = 59,55 zł

Różnica wzrostu: 59,55 zł - 47,62 zł = 11,93 zł

Minimalna płaca w pierwszym roku pracy

Kwota minimalnego wynagrodzenia przysługująca pracownikowi w okresie pierwszego roku pracy to 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2010 r.

2011 r.

1.317,00 zł × 80% = 1.053,60 zł

1.386,00 zł × 80% = 1.108,80 zł

Wzrost: 1.108,80 zł - 1.053,60 zł = 55,20 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2011 r.

Miesiąc

Obliczenia

Wysokość dodatku za 1 godzinę

Styczeń

1.386 zł : 160 godz. × 20%

1,73 zł

Luty

1.386 zł : 160 godz. × 20%

1,73 zł

Marzec

1.386 zł : 184 godz. × 20%

1,51 zł

Kwiecień

1.386 zł : 160 godz. × 20%

1,73 zł

Maj

1.386 zł : 168 godz. × 20%

1,65 zł

Czerwiec

1.386 zł : 168 godz. × 20%

1,65 zł

Lipiec

1.386 zł : 168 godz. × 20%

1,65 zł

Sierpień

1.386 zł : 176 godz. × 20%

1,58 zł

Wrzesień

1.386 zł : 176 godz. × 20%

1,58 zł

Październik

1.386 zł : 168 godz. × 20%

1,65 zł

Listopad

1.386 zł : 160 godz. × 20%

1,73 zł

Grudzień

1.386 zł : 168 godz. × 20%

1,65 zł

Przykład obliczeń:
 • 1.386 zł : 160 godz. = 8,6625; po zaokrągleniu = 8,66 zł za 1 godzinę pracy;
 • 8,66 zł × 20% = 1,732; po zaokrągleniu = 1,73 zł za 1 godzinę pracy w porze nocnej.

Kwota wolna od potrąceń

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodował również podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń. Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych -na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 871 § 1 pkt 1 kp). Tak obliczona kwota - nazywana minimalnym wynagrodzeniem netto - podlega ochronie. Ponadto wolna od potrąceń jest kwota o wartości:

Kwoty wolne od potrąceń w 2010 r. i w 2011 r.

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej

2010 r.

2011 r.

potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy

984,15 zł

1.032,34 zł

Wzrost: 1.032,34 zł - 984,15 zł = 48,19 zł

potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

984,15 zł × 75% =738,11 zł

1.032,34 zł × 75% = 774,26 zł

Wzrost: 774,26 zł - 738,11 zł = 36,15 zł

potrącanie kar pieniężnych

984,15 zł × 90% = 885,74 zł

1.032,34 zł × 90% = 929,11 zł

Wzrost: 929,11 zł - 885,74 zł = 43,37 zł

potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

984,15 zł × 80% = 787,32 zł

1.032,34 zł × 80% = 825,87 zł

Wzrost: 825,87 zł - 787,32 zł = 38,55 zł

Kwoty te obowiązują pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek (ulga podatkowa). Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota ta jest proporcjonalnie zmniejszana.

Wartość podstawowa kwoty wolnej od potrąceń w 2011 r. w zależności od wymiaru etatu lub od zastosowania kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej

Wymiar etatu

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa

Podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa

Podstawowe koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej

Podwyższone koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej

Pełny wymiar etatu

1.032,34 zł

1.037,34 zł

985,34 zł

990,34 zł

3/4 etatu

790,25 zł

795,25 zł

744,25 zł

749,25 zł

1/2 etatu

556,65 zł

561,69 zł

503,16 zł

508,16 zł

1/3 etatu

393,33 zł

398,19 zł

341,78 zł

346,78 zł

1/4 etatu

298,99 zł

298,99 zł

261,08 zł

266,08 zł

Obliczenia kwot w tabeli:

3/4 etatu:

 • 1.039,50 zł × 9,76% = 101,46 zł,
 • 1.039,50 zł × 1,50% = 15,59 zł,
 • 1.039,50 zł × 9,76% = 25,47 zł,
 • 101,46 zł + 15,59 zł + 25,47 zł = 142,52 zł,
 • 1.039,50 zł - 142,52 zł = 896,98 zł,
 • 896,98 zł × 9 % = 80,73 zł,
 • 896,98 zł × 7,75 % = 69,52 zł.

a) podstawowe koszty + ulga:

 • 896,98 zł - 111,25 zł = 785,73 zł; po zaokrągleniu: 786 zł,
 • 786 zł × 18% = 141,48 zł,
 • 141,48 zł - 46,33 zł = 95,15 zł,
 • 95,15 zł - 69,52 zł = 25,63 zł; po zaokrągleniu: 26 zł,
 • 1.039,50 zł - 142,52 zł - 26 zł - 80,73 zł = 790,25 zł.

b) podwyższone koszty + ulga:

 • 896,98 zł - 139,06 zł = 757,92 zł; po zaokrągleniu: 758 zł,
 • 758 zł × 18% = 136,44 zł,
 • 136,44 zł - 46,33 zł = 90,11 zł,
 • 90,11 zł - 69,52 zł = 20,59 zł; po zaokrągleniu: 21 zł,
 • 1.039,50 zł - 142,52 zł - 21 zł - 80,73 zł = 795,25 zł.

c) podstawowe koszty bez ulgi:

 • 141,48 zł - 69,52 zł = 71,96 zł; po zaokrągleniu: 72 zł,
 • 1.039,50 zł - 142,52 zł - 72 zł - 80,73 zł = 744,25 zł.

d) podwyższone koszty bez ulgi:

 • 136,44 zł - 69,52 zł = 66,92 zł; po zaokrągleniu: 67 zł,
 • 1.039,50 zł - 142,52 zł - 67 zł - 80,73 zł = 749,25 zł.

1/2 etatu:

 • 693,00 zł × 9,76% = 67,64 zł,
 • 693,00 zł × 1,50% = 10,40 zł,
 • 693,00 zł × 9,76% = 16,98 zł,
 • 67,64 zł + 10,40 zł + 16,98 zł = 95,02 zł,
 • 693,00 zł - 95,02 zł = 597,98 zł,
 • 597,98 zł × 9 % = 53,82 zł,
 • 597,98 zł × 7,75 % = 46,34 zł.

a) podstawowe koszty + ulga:

 • 597,98 zł - 111,25 zł = 486,73 zł; po zaokrągleniu: 487 zł,
 • 487 zł × 18% = 87,66 zł,
 • 87,66 zł - 46,33 zł = 41,33 zł,
 • 41,33 zł - 46,34 zł = - 5,01 < 0, stąd zaliczka na podatek = 0,
 • kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazana do ZUS = 41,33 zł,
 • 693,00 zł - 95,02 zł - 41,33 zł = 556,65 zł.

b) podwyższone koszty + ulga:

 • 597,98 zł - 139,06 zł = 458,92 zł; po zaokrągleniu: 459 zł,
 • 459 zł × 18% = 82,62 zł,
 • 82,62 zł - 46,33 zł = 36,29 zł,
 • 36,29 zł - 46,34 zł < 0, stąd zaliczka na podatek = 0,
  kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazana do ZUS = 36,29 zł,
 • 693,00 zł - 95,02 zł - 36,29 zł = 561,69 zł.

c) podstawowe koszty bez ulgi:

 • 87,66 zł - 46,34 zł = 41,32 zł; po zaokrągleniu: 41 zł,
 • 693,00 zł - 95,02 zł - 41 zł - 53,82 zł = 503,16 zł.

d) podwyższone koszty bez ulgi:

 • 82,62 zł - 46,34 zł = 36,28 zł; po zaokrągleniu: 36 zł,
 • 693,00 zł - 95,02 zł - 36 zł - 53,82 zł = 508,16 zł.

1/3 etatu:

 • 462,00 zł × 9,76% = 45,09 zł,
 • 462,00 zł × 1,50% = 6,93 zł,
 • 462,00 zł × 9,76% = 11,32 zł,
 • 45,09 zł + 6,93 zł + 11,32 zł = 63,34 zł,
 • 462,00 zł - 63,34 zł = 398,66 zł,
 • 398,66 zł × 9 % = 35,88 zł,
 • 398,66 zł × 7,75 % = 30,90 zł.

a) podstawowe koszty + ulga:

 • 398,66 zł - 111,25 zł = 287,41 zł; po zaokrągleniu: 287 zł,
 • 287 zł × 18% = 51,66 zł,
 • 51,66 zł - 46,33 zł = 5,33 zł,
 • 5,33 zł - 30,90 zł < 0, stąd zaliczka na podatek = 0,
  kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazana do ZUS = 5,33 zł,
 • 462,00 zł - 63,34 zł - 5,33 zł = 393,33 zł.

b) podwyższone koszty + ulga:

 • 398,66 zł - 139,06 zł = 259,60 zł; po zaokrągleniu: 260 zł,
 • 260 zł × 18% = 46,80 zł,
 • 46,80 zł - 46,33 zł = 0,47 zł,
 • 0,47 zł - 30,90 zł < 0, stąd zaliczka na podatek = 0,
  kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazana do ZUS = 0,47 zł,
 • 462,00 zł - 63,34 zł - 0,47 zł = 398,19 zł.

c) podstawowe koszty bez ulgi:

 • 51,66 zł - 30,90 zł = 20,76 zł; po zaokrągleniu: 21 zł,
 • 462,00 zł - 63,34 zł - 21 zł - 35,88 zł = 341,78 zł.

d) podwyższone koszty bez ulgi:

 • 46,80 zł - 30,90 zł = 15,90 zł; po zaokrągleniu: 16 zł,
 • 462,00 zł - 63,34 zł - 16 zł - 35,88 zł = 346,78 zł.

1/4 etatu:

 • 346,50 zł × 9,76% = 33,82 zł,
 • 346,50 zł × 1,50% = 5,20 zł,
 • 346,50 zł × 9,76% = 8,49 zł,
 • 33,82 zł + 5,20 zł + 8,49 zł = 47,51 zł,
 • 346,50 zł - 47,51 zł = 298,99 zł,
 • 298,99 zł × 9 % = 26,91 zł,
 • 298,99 zł × 7,75 % = 23,17 zł.

a) podstawowe koszty + ulga:

 • 298,99 zł - 111,25 zł = 187,74 zł; po zaokrągleniu: 188 zł,
 • 188 zł × 18% = 33,84 zł,
 • 33,84 zł - 46,33 zł < 0, stąd zaliczka na podatek = 0,
  kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazana do ZUS = 0,
 • 346,50 zł - 47,51 zł = 298,99 zł.

b) podwyższone koszty + ulga:

 • 298,99 zł - 139,06 zł = 159,93 zł; po zaokrągleniu: 160 zł,
 • 160 zł × 18% = 28,80 zł,
 • 28,80 zł - 46,33 zł < 0, stąd zaliczka na podatek = 0,
  kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazana do ZUS = 0,
  346,50 zł - 47,51 zł = 298,99 zł.

c) podstawowe koszty bez ulgi:

 • 33,84 zł - 23,17 zł = 10,67 zł; po zaokrągleniu: 11 zł,
 • 346,50 zł - 47,51 zł - 11 zł - 26,91 zł = 261,08 zł.

d) podwyższone koszty bez ulgi:

 • 28,80 zł - 23,17 zł = 5,63 zł; po zaokrągleniu: 6 zł,
 • 346,50 zł - 47,51 zł - 6 zł - 26,91 zł = 266,08 zł.

Kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na preferencyjnych warunkach - o ile rośnie

Jak termin wypłaty wpływa na rozliczenia z urzędem skarbowym?

Metoda kasowa - definicja

Metoda memoriałowa - definicja

Zmiana wynagrodzenia minimalnego - problemy Czytelników

1. problem. Aneks do umowy o pracę - czy jest on konieczny

2. problem. Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu - z którego roku stosujemy przepisy

3. problem. Jak rozliczyć dodatek za pracę w nocy w płacy minimalnej?

4. problem. Wyrównanie wynagrodzenia - czy z odsetkami

5. problem. Choroba na przełomie roku - czy przeliczamy podstawę wymiaru zasiłków

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.