Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

antyKRYZYS - narzędzia

Postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika - instrukcja dla pracodawcy

W związku z dużą ilością zakażeń i chaosem informacyjnym, pracodawcy często nie są pewni, jakie działania powinni podjąć w przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik został zarażony. Skorzystaj z instrukcji, aby wiedzieć, jak krok po kroku postępować w takiej sytuacji.

Wprawdzie obowiązują zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenia z zakresu BHP, jednakże przepisy te nie wyjaśniają w sposób wystarczający wątpliwości pracowników i pracodawców. Niektórzy pracownicy, decydują się nawet na rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy (na podstawie art. 55 kp). Pracodawcy mają zatem wątpliwości, czy powinni kierować pracowników na okresowe badania lekarskie i jaki jest zakres ich obowiązków w zakresie BHP w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.

Obowiązki pracodawcy w związku z epidemią koronawirusa

Z uwagi na stan epidemii pracodawca zobowiązany jest do:

1. poinformowania o zagrożeniu pracowników (art. 2071 kp) – pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia;

2. poinformowania pracowników o ich obowiązkach w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2;

PRZYKŁAD

Przykład instrukcji dla pracowników

W przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby pracownik, u którego wystąpiły objawy sugerujące zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub innej infekcji dróg oddechowych (katar, ból gardła, utrata węchu lub smaku, przede wszystkim podwyższona temperatura i kaszel) powinien:

 • niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego,
 • skontaktować się z lekarzem, który skieruje go na zwolnienie lekarskie i przekaże niezbędne informacje dot. ewentualnych dalszych kroków w przypadku podejrzenia COVID-19.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą pracownik, który nie ma objawów COVID-19, ani innej infekcji dróg oddechowych, ale miał bezpośredni kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo zarażenia, niezwłocznie informuje o tym swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku, gdy kontakt trwał dłużej niż 15 minut, w odległości mniejszej niż 1,5 m, pracownik powinien zostać natychmiast odizolowany np. poprzez objęcie kwarantanną przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku braku skierowania osoby na kwarantannę przez lub braku decyzji w tej sprawie, pracodawca zleca pracownikowi pracę zdalną, lub ustala z nim inną formę izolacji.

3. poinformowania o sytuacji powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych);
4. podjęcia działań, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo (art. 207 § 2 kp), polegających na:

 • zarządzeniu dezynfekcji pomieszczeń oraz stanowiska pracy chorego pracownika, narzędzi, które używał;
 • wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą tak pracować – do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną;
 • poleceniu pracownikom wykorzystania zaległego urlopu;
 • obowiązujące przepisy nie rozstrzygają, jak należy postąpić  z pracownikami, którym nie można zlecić pracy zdalnej – wobec czego, do czasu rozstrzygnięcia przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, czy osoby te będą objęte kwarantanną, czy nie – pracodawca może zdecydować o zarządzeniu przestoju, porozumieć się z pracownikiem, co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, porozumieć się z pracownikiem w sprawie wykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego lub kontynuować pracę;
 • o mierzeniu temperatury ciała wszystkich pracowników.

5. Poinformowania pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją (art. 2071 kp);
6. Podjęcia działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie ryzyka, w tym zarządzenie pracy zdalnej, ograniczenie przebywania w biurze, dezynfekcję pomieszczeń czy zapewnienie mydła antybakteryjnego i środków dezynfekcyjnych.

Objawy zakażenia u pracownika - instrukcja postępowania krok po kroku

W przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik został zarażony:

Krok 1.
POWIADOM POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

Po uzyskaniu informacji od pracownika o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 pracodawca powinien niezwłocznie, telefonicznie  powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować się do jej wytycznych.

Infolinia czynna całodobowo: 22 25 00 115.

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Stacje sanitarno-epidemiologiczne

Jeśli stacja sanitarno-epidemiologiczna nie przekaże szczegółowych instrukcji postępowania, należy stosować się do zaleceń opracowanych przez Ministra Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Z zaleceniami tymi można się zapoznać na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

PRZYKŁAD

Przykład wiadomości przekazywanej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Informuję, że u pracownika __(wpisać nazwę pracodawcy) _______ stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Pracownik ten w miejscu pracy kontaktował się z ok. __(liczba pracowników)__ pracownikami oraz z ok. __(liczba klientów)__ klientami.

Osoba do kontaktu: ___________________ (dane kontaktowe pracownika, z którym PSSE będzie się kontaktować w sprawie zaleceń).

Nie należy przekazywać danych osoby zakażonej. Przekazanie danych osobowych pracowników powinno odbywać się wyłącznie na żądanie państwowego inspektora sanitarnego (art. 32a ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Osoby, które przebywały w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem zarażonym koronawirusem powinny przez 10 dni pozostać w domu i prowadzić samoobserwację swojego stanu zdrowia (zalecane jest codzienne mierzenie temperatury) – tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 607).

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. W przypadku wystąpienia objawów, pracownik powinien niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną oraz pracodawcę. 

Krok 2.
ZABEZPIECZ MIEJSCE PRACY

Pracodawca ma obowiązek prawidłowego zabezpieczenia miejsca pracy. W przypadku zarażenia pracownika, należy:

 • wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym pracował pracownik,
 • przeprowadzić dokładną dezynfekcję pomieszczenia, wszystkich mebli, sprzętów, przedmiotów oraz dodatkowo przewietrzyć pomieszczenie;
 • przeprowadzić dezynfekcję dróg komunikacyjnych, które prowadziły do tego pomieszczenia (w szczególności klamki, metalowe rury), ale także pomieszczeń socjalnych (kuchnia, stołówka pracownicza, toalety).

Informację o zaistniałej sytuacji powinien również otrzymać zarządca budynku, który zobowiązany jest podjąć stosowne działania w zakresie dezynfekcji części wspólnych.  

UWAGA!

Pracodawca ma obowiązek zadbać o zastosowanie dodatkowych środków ostrożności dla personelu sprzątającego budynek (założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta, umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki, usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami).

Krok 3.
PODEJMIJ DECYZJĘ O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW

Biorąc pod uwagę fakt, że informacja o chorym pracowniku może wywołać w zakładzie pracy uzasadnione obawy oraz lęk przed zachorowaniem, w związku z tym możliwe jest podjęcie decyzji o skierowaniu pracowników do wykonywania pracy zdalnej lub zwolnienie pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

Współpracownicy, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z chorym pracownikiem, mogą nadal wykonywać pracę w miejscu pracy, chociaż jeśli istnieje taka możliwość, to najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie pracownikom pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 tarczy antykryzysowej, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Rozwiązanie powyższe, jest zgodne z KP, bowiem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (art. 207 § 1 kp), a pracownik, zobowiązany jest do dostosowywania się do wiążących poleceń pracodawcy.

Pomimo tego że praca zdalna czy też telepraca wymaga zgodnego oświadczenia woli stron, pracownika i pracodawcy – na podstawie tarczy, polecenie takie jest wiążące dla pracownika.

Ustawodawca nie określa jednak przez jaki czas może być wykonywana praca zdalna, wobec czego decyzja o okresie wykonywania pracy zdalnej pozostaje w gestii pracodawcy. Polecenie pracy zdalnej może być przekazane pracownikom w sposób ustny lub pisemny, a także poprzez przesłanie e-maila do pracownika. 

Na podstawie art. 100 § 1 kp, pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

UWAGA!

Brak dostosowania się do polecenia i nie przestrzeganie przez pracownika BHP może stanowić przyczynę nałożenia na pracownika kary porządkowej (upomnienia, nagany, pieniężnej), a nawet rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem i bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 211 pkt 2 i 7 kp).

Powrót do pracy po zakażeniu - co z badaniami kontrolnymi

Przepisy prawa pracy, m.in. rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U z 2016 r. poz. 2067), nie przewidują obowiązku skierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe.

W myśl art. 229 kp pracownik podlega wyłącznie badaniom profilaktycznym: wstępnym, okresowym i kontrolnym. Badania kontrolne są wykonywane w przypadku, gdy niezdolność pracownika do pracy trwała dłużej niż 30 dni.

Przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych może zachodzić w przypadku: konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika; stwierdzenie u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej; stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono do żadnej z grup inwalidów.

Pracodawca nie tylko nie może skierować pracownika na badania, ale również nie jest podmiotem uprawnionym do dokonywania samodzielnej oceny stanu zdrowia pracownika.

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Sprawdź również:

Jak chronić pracowników przed koronawirusem – instrukcja postępowania >>
Koronawirus - procedura ustalania prawa do zasiłku chorobowego >>

Autor:

Iwona Kusio-Szalak

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie