Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 197 - Marzec 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

ZUS RIA – stanowisko ZUS

Czy raport informacyjny ZUS RIA należy składać za każdego rozwiązującego umowę pracownika/ zleceniobiorcę po 1 stycznia 2019 roku bez względu na... »


Czy stały rozkład zwalnia z wykazywania godzin w ewidencji

Nałożony nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązek wykazywania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy rodzi pytanie o... »


Jak kontynuować prowadzenie „starych” akt osobowych

Nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej zakładają kontynuację prowadzenia akt pracowniczych w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika nawet po dłuższej przerwie... »


MRPiPS: Czy przerwy na karmienie trzeba wykazywać w ewidencji

Pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do 2 półgodzinnych (przy jednym dziecku) lub 45-minutowych (przy większej liczbie dzieci) przerw w pracy wliczanych do... »


Jak długo przechowywać listy obecności i wnioski urlopowe

Lista obecności jest jednym z dokumentów kadrowych, nie stanowi jednak części akt osobowych czy ewidencji czasu pracy pracowników. Z tego względu wśród... »


Wniosek o urlop w e-mailu. Jak dołączyć go do e-dokumentacji

Przed włączeniem do dokumentacji elektronicznej dokument papierowy powinniśmy zeskanować i opatrzyć kwalifikowanym podpisem lub elektroniczną pieczęcią... »


Numer 197 - ebook do pobrania

»


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Jak należycie oceniać pracownika

Okresowe oceny kwalifikacyjne mają służyć do wskazania mocnych i słabych stron pracownika i wskazywać na sposoby rozwiązania problemów w pracy. Nie powinny... »


Delegacje członków rad nadzorczych także zwolnione z oskładkowania na rzecz ZUS

Należności z tytułu podróży członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, wykonywanych z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania posiedzenia... »


Do ustalenia uszczerbku na zdrowiu konieczna jest pełna dokumentacja medyczna wypadku przy pracy

Przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej... »


Treść oświadczenia zleceniobiorcy decyduje o sposobie rozliczeń podatkowych przez płatnika

Jeżeli zagraniczny zleceniobiorca złoży zleceniodawcy oświadczenie, że jego ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce, a także jego pobyt... »


Paliwa nie uwzględnia się w ryczałcie za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych... »


Prezenty wręczane pracownikom z okazji ważnych dla niego momentów nie są przychodem

Prezenty przekazywane pracownikom i zleceniobiorcom z okazji ważnych dla nich uroczystości są formą gratulacji i nie stanowią przychodu. Jak je zatem rozliczać... »


Przedłożony przez zleceniobiorcę certyfikat rezydencji powoduje opodatkowanie jego dochodu tylko w kraju rezydencji

Dochód osiągnięty przez łotewskiego zleceniobiorcę mającego miejsce zamieszkania na Łotwie, który ponadto udokumentował ten fakt łotewskim... »


Sfinansowanie wycieczki integracyjnej dla pracowników z ZFŚS nie jest dla nich przychodem

Udział pracowników w krajowej i zagranicznej wycieczce dofinansowanej z ZFŚS, która ma na celu integrację pracowników nie jest dla nich nieodpłatnego... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Trzynastka przy umowie na zastępstwo

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasza publiczna szkoła zatrudniła nauczyciela emeryta na zastępstwo. Data zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy to 3 września 2018 r. na czas określony... »


Trzynastka a opieka nad dzieckiem

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy 2 dni opieki nad dzieckiem przysługujące z art. 188 kp odbierają prawo do wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, gdy z nauczycielem zawarta... »


Przeliczanie trzynastki po zmianie wymiaru etatu na potrzeby ustalenia podstawy zasiłkowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniliśmy nauczyciela od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. na 5/18 etatu. W lutym 2018 r. zostało mu wypłacone dodatkowe roczne wynagrodzenie za 4... »


Czy pracodawca musi wypłacać świadczenie chorobowe skierowanej do niego do pracy osobie skazanej

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma podpisała umowę o zatrudnieniu skazanych z zakładem karnym na podstawie skierowania dyrektora zakładu karnego do pracy u zatrudniającego. W ramach... »


Rozliczenie zwracanych pracownikowi nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Otrzymałam z ZUS powiadomienie o przekroczeniu podstawy emerytalno-rentowej w listopadzie i grudniu 2018 r. Okazało się, że pracownik otrzymał... »


Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych osobie, która jest zatrudniona w jednym zakładzie jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Zwracam się z prośbą o weryfikację przedstawionych wyliczeń. Nasza instytucja zatrudniła osobę na umowę o pracę w wymiarze 1/8 etatu... »


Dodatek funkcyjny a podstawa świadczeń chorobowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 07.01.2019 do 09.01.2019, wynagrodzenie do podstawy wymiary zasiłku przyjęłam z okresu 01.2018-12.2018. W tym... »


Uzupełnianie stałego dodatku na potrzeby ustalenia podstawy świadczenia chorobowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Osoba była na zwolnieniu np. w sierpniu. Dodatek w stałej wysokości wynosi 500 zł, w sierpniu było wypłacone 300 zł. Czy do nowej podstawy... »


Jak ustalać limit dni wynagrodzenia chorobowego na przełomie roku

PYTANIE CZYTELNIKA: Osoba powyżej 50. roku życia choruje bez przerwy do 05.01.2019 r. przez 18 dni. Na dzień 31.12.2018 r. miała prawo do wynagrodzenia chorobowego. Czy... »


Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy

PYTANIE CZYTELNIKA: Podpisaliśmy z osobą umowę zlecenia na okres od 1 października 2018 roku do 31 października 2019 roku. W dniu 16 stycznia 2019 roku zleceniobiorca... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za urlop po zmianie płacy minimalnej

Stan faktyczny: Pracownik rozpoczął 2-tygodniowy urlop od 21 stycznia 2019 r., który potrwa do 1 lutego (9 dni – 72 godz. w styczniu i 1 dzień – 8 godz. w lutym... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak dokonywać potrąceń z umów cywilnoprawnych w 2019 r. w różnych wariantach

Od 2019 r. przepisy ustanawiające reguły potrąceń wskazane w art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy, należy stosować wprost do wynagrodzenia zleceniobiorcy, dla... »


Konsekwencje rozliczeniowe zbyt wcześnie wypłaconego wynagrodzenia

Przelew na wynagrodzenia omyłkowo został przekazany nie 5 lutego, a 28 stycznia 2019 roku. Sprawdź, jakie wynikają z tego konsekwencje składkowo-podatkowe. »


Kasy zapomogowo-pożyczkowe – co nowego od 1 stycznia 2019 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przepisach ustawy o związkach zawodowych dotknęły także obszarów, co do których przepisy praktycznie nie... »


Dział: Wzory dokumentów

Informacja o zmianie postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

»


Wniosek o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

»


Oświadczenie zleceniobiorcy, że jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce

»


Oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym roku podatkowym przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni pod wskazanym adresem w Polsce

»


Oświadczenie zleceniobiorcy, że nie spełnia i w danym roku nie będzie spełniać żadnego z warunków opisanych w oświadczeniu pierwszego i drugiego typu, w związku z czym w okresie wykonywania zlecenia na rzecz zleceniodawcy nadal pozostaje rezydentem podatkowym

»


Numer 197 - Marzec 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązki pracodawcy
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie