Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 198 - Kwiecień 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Jak wykazać trzynastkę i niektóre inne należności za poprzedni rok w raporcie ZUS RPA

Od 2019 roku obowiązuje nowy dokument rozliczeniowy ZUS RPA w którym wykazuje się przychody otrzymane przez pracowników i zleceniobiorców za rok poprzedni. Raport... »


Nieporozumienia wokół ekwiwalentu za urlop w raporcie ZUS RPA

ZUS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników opublikował na internetowej stronie „E-akta pytania i odpowiedzi” obszerne komentarze związane z wypełnianiem... »


Sprawdź, jak wygląda obecnie ochrona wynagrodzeń zleceniobiorców przed działaniami egzekucyjnymi

Od 1 stycznia 2019 r. zmienione przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc), które zapewniają zleceniobiorcom większą ochronę ich wynagrodzenia przed... »


Jak prowadzić ewidencję, gdy urlop rodzicielski jest łączony z pracą

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa... »


Będą kolejne zmiany w ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. pracownicy działów kadrowo-płacowych muszą stosować nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników... »


Wypłatę można udowodnić bez pokwitowań

Wypłaty należności pracowniczych można wykazać innymi dowodami, np. zeznaniami świadków, jeżeli brak jest dokumentów czy pokwitowań. W takim... »


Były wolontariusz może być p.o. dyrektora MOPS

Wojewoda może skontrolować zarządzenie w przedmiocie powierzenia obowiązków dyrektora ośrodka pomocy społecznej. Jednak taki sposób czasowego zatrudnienia... »


Pracodawca ma udowodnić pracownikowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Pracodawca musi wykazać, że czyn pracownika polegający na ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych lub popełnieniu przestępstwa na jego szkodę... »


Uzależnienie świadczeń ze stosunku pracy od braku innych źródeł utrzymania jest dyskryminacją pracowników

Pośrednio dyskryminujący pracowników ze względu na ich wiek, czy stan zdrowia, w tym niepełnosprawność stanowią postanowienia aktu zakładowego... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Karty podarunkowe zasilone ze środków ZFŚS

W przypadku przekazania pracownikom kart podarunkowych zasilonych środkami z ZFŚS w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł, przychód z tego tytułu będzie... »


Koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Ze zwolnienia od podatku nie korzysta wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za czas: urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy, na czas... »


Nagrody wypłacone zleceniobiorcom są dla nich przychodem z działalności wykonywanej osobiście

W przypadku, gdy nagrody pieniężne lub rzeczowe otrzymają osoby fizyczne współpracujące z wypłacającym na podstawie umowy zlecenia, przychód uzyskany z... »


Zagraniczny plac budowy jako zakład do celów opodatkowania wynagrodzeń delegowanych pracowników

Jeżeli okres jednej inwestycji prowadzonej przez przedsiębiorcę za granicą Polski, nawet z przerwami, trwał dłużej niż 12 miesięcy stanowi zakład w... »


Zaliczka dla zleceniobiorcy na zwiększone koszty pobytu za granicą

Zaliczka wypłacona zleceniobiorcy na poczet zwiększonych kosztów związanych z pobytem za granicą z uwagi na swój zwrotny charakter nie jest da niego przychodem... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą

Zatrudniona w naszej spółce na pełny etat pracownica, zakończyła urlop macierzyński 31 marca 2019 r. i od 1 kwietnia rozpoczęła korzystanie z pierwszej... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak ustalać okres zasiłkowy w trudnych sytuacjach

Sprawdź, jak właściwie ustalać okres zasiłkowy, gdy pracodawca otrzymał zwolnienie lekarskie bez kodu literowego lub z inną pieczątką lekarza. Przekonaj... »


Dział: Przydatne tabele i zestawienia

Przykładowa klauzula obowiązku informacyjnego, którą należy umieścić w treści umowy zlecenia/dzieło/praktyki/o wolontariat

»


Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

»


Składki od umów cywilnoprawnych w 2019 roku

»


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Inny zakres pracy na zezwoleniu – czy można zatrudnić cudzoziemca

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniamy obywateli Ukrainy i Białorusi na podstawie umów o pracę. Mają oni zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydane przez wojewodę. Problem w... »


Jak zatrudnić na zlecenie cudzoziemca studiującego w Polsce

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy w stosunku do cudzoziemca – obywatela Ukrainy, który przebywa w Polsce jako student wyższej uczelni, zatrudniająca go na umowę zlecenia firma musi... »


Jak rejestrować godziny zleceniobiorcy cudzoziemca

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniamy cudzoziemców na zlecenia przy różnych pracach, głównie porządkowych i wykończeniowych (jesteśmy firmą z branży... »


Opłacanie kart sportowych finansowanych z zfśs i w części przez pracowników

PYTANIE CZYTELNIKA: Otrzymuję zgodę pracowników na potrącenie na liście wynagrodzeń kwot na opłatę kart sport. Dokonuję wtedy potrącenia, kwotę... »


Ukończenie przez dziecko wieku 14 lat w trakcie roku a prawo do dwóch dni opieki

PYTANIE CZYTELNIKA: Zgodnie z art. 188 kp pracownikowi przysługuje 2 dni zwolnienia na dziecko do lat 14 z zachowaniem wynagrodzenia. Czy to zwolnienie obowiązuje do końca roku... »


Jak ustalać wysokość całorocznego odpisu na zfśs

PYTANIE CZYTELNIKA: Mamy pytanie dotyczące naliczenia funduszu socjalnego, który z wariantów wymienionych niżej jest prawidłowy? 1. Czy podstawę naliczenia odpisu... »


Organizowanie pracy w równoważnym systemie czasu pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik w systemie równoważnym, pracujący na 3/8 etatu przepracował swoje godziny w ciągu np. 15 dni, a nie 20 dni. Czy 5 dni traktować jako dni... »


Odmowa wypłacenia nagrody dla dyrektora

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy wójt może odmówić wypłacenia nagrody rocznej dyrektorowi biblioteki publicznej bez uzasadnienia? »


Samochód używany przez pracownika przez część dnia

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak traktować dzień, kiedy pracownik przyjeżdża samochodem i ma go w pracy przez 4 godziny, a następnie, nie jest on już dostępny... »


Skutki pokrycia przez pracodawcę z własnych środków zaległych składek ZUS za zleceniobiorców

PYTANIE CZYTELNIKA: W wyniku przeprowadzonej kontroli dotyczących lat 2014-2018 przez ZUS przekwalifikowane zostały umowy o dzieła na umowy zlecenia. Przekwalifikowanie wymusiło... »


Organizowanie pracy w równoważnym systemie czasu pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik w systemie równoważnym, pracujący na 3/8 etatu przepracował swoje godziny w ciągu np. 15 dni, a nie 20 dni. Czy 5 dni traktować jako dni... »


Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

PYTANIE CZYTELNIKA: Okres wypowiedzenia kończy się 16 lutego, zaś zwolnienie lekarskie trwa do 22 lutego. Jakie dokumenty do ZUS należy złożyć, aby wypłatę... »


Dodatek funkcyjny a podstawa świadczeń chorobowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 07.01.2019 do 09.01.2019, wynagrodzenie do podstawy wymiaru zasiłku przyjęłam z okresu 01.2018-12.2018. W tym... »


Wypłata członkom rodziny zapomogi przyznanej pracownikowi, ale nie wypłaconej z powodu jego śmierci

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik złożył wniosek o zapomogę z ZFŚS z tytułu długotrwałej choroby. Komisja socjalna przyznała zapomogę pracownikowi... »


Składka na FP w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

PYTANIE CZYTELNIKA: Nauczyciel pracuje w jednej szkole na cały etat i otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie, z jego wynagrodzenia zostają odprowadzone składki na... »


Numer 198 - Kwiecień 2019 r.

Certyfikat rezydencji wyznacza sposób rozliczania nierezydentów – praktyczne przykłady
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie