Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 201 - Czerwiec 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Czy opłacać składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z siostrą zakonną

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasz zakład zawarł umowę zlecenie z siostrą zakonną. Zakon opłaca składki ZUS zgodnie z ustawą konkordatową. Dodam, że siostra nie... »


Ewidencjonowanie i rozliczanie zwolnień lekarskich

PYTANIE CZYTELNIKA: Chciałam się dowiedzieć, na czym rozliczamy zwolnienia lekarskie (czy drukujemy zwolnienia i rozliczamy na odwrocie czy na asygnacie). »


Premie a ekwiwalent za urlop

PYTANIE CZYTELNIKA: W zakładzie pracy oprócz wynagrodzenia za pracę wypłacana jest premia dodatkowa i nagroda za określone zadania. Nie ma do nich regulaminu, otrzymujemy... »


Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik przebywał cały luty na zwolnieniu chorobowym. Wypłata wynagrodzenia chorobowego to 293,22 zł brutto. Wypłata zasiłku chorobowego... »


Urlop rodzicielski dla ojca dziecka

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica po urodzeniu dziecka chce przejść na urlop macierzyński 20 tygodni płatny 100%. Następnie po upływie tego czasu o urlop rodzicielski... »


Urlop macierzyński a umowa cywilnoprawna

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej u innego zleceniodawcy. Czy z chwilą przejścia na... »


Jak w umowie o pracę określa się wysokość wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica obsługi szkoły ma zawartą umowę o pracę na okres 08.04. – 30.04.2019 r. Czy podając na umowie warunki płacy należy... »


Korekta dokumentów do ZUS przy wypłacie trzynastki

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób sporządzić korektę dokumentów deklaracji rozliczeniowej ZUS. W styczniu 2019 r. została wypłacona nagroda roczna za 2018 rok... »


Jak uzupełniać dodatki przyjmowane do podstawy wypłacanego świadczenia chorobowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Bardzo proszę o odpowiedź na pytania: 1. Do podstawy wymiaru zasiłku bierzemy uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze, jeśli ktoś chorował. Czy... »


Umowa o dzieło wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym zawarta jest umowa o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy możemy bez konsekwencji względem ZUS zawrzeć umowę o dzieło z fundacją, w której to ona powierza wykonanie dzieła dyrygentowi... »


Czy w firmie może istnieć dokument stwierdzający obecność w danym dniu zleceniobiorcy

PYTANIE CZYTELNIKA: Chcielibyśmy podjąć współpracę z kilkoma osobami w ramach umowy zlecenia. Czy powinniśmy prowadzić dla nich ewidencję czasu pracy tak... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

3 ważne zmiany w PIT jeszcze w tym roku

Ulga w PIT dla młodych pracowników do ukończenia 26. roku życia, zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku PIT... »


Jak przetwarzać dane osobowe na potrzeby ZFŚS – 3 zmiany od 4 maja 2019 r.

Ustawą wdrażającą RODO doprecyzowano reguły udostępniania i przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych na potrzeby przyznawania świadczeń ze... »


Kolejne zmiany w monitoringu pomieszczeń zakładowych

Pracodawcy muszą zaprzestać prowadzenia monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach udostępnionych na potrzeby zakładowej organizacji związkowej. Od 4 maja 2019 r. wprowadzono... »


Orzeczenia z badań profilaktycznych – co się zmieniło od 4 maja

Od 4 maja 2019 r. pracodawcy uzyskają nowe uprawnienia w zakresie żądania od osoby przyjmowanej do pracy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania... »


Kiedy od przychodów z umów zlecenia płacimy podatek zryczałtowany

Sposób opodatkowania przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w tym umów zlecenia i niektórych umów o dzieło, zależy od kwoty... »


RM: PPK bez limitu 30-krotności średniej pensji

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy o pracowniczych planach kapitałowych, który przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat oraz... »


Będą zmiany w Kodeksie pracy w zakresie świadectw pracy i mobbingu

Wydłużenie terminów do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu, rozszerzenie uprawnień... »


Sprawdź, jakie uproszczenia w prowadzeniu biznesu wejdą w życie jeszcze w tym roku

Uproszczenia dla kartowiczów, złagodzenie zasad dokonywania wpłat na PFRON, zmiany w Kodeksie spółek handlowych to tylko niektóre nowe regulacje, jakie wprowadza... »


 

»


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Podstawy przetwarzania danych osobowych – po zmianach z 4 maja 2019 r. 

Od 4 maja 2019 r. obowiązuje tzw. ustawa wdrażająca RODO, która przyniosła m.in. zmiany w Kodeksie pracy w zakresie dotyczącym katalogu danych pozyskiwanych przez... »


Czy pracodawca może sam sprawdzić, czy pracownik przyszedł do pracy trzeźwy

Pracodawca, mimo ciążącego na nim bezwzględnego obowiązku odsunięcia od wykonywania za- dań służbowych pracownika co do którego zachodzi uzasadnione... »


Samochody służbowe a rozliczenia z ZUS

Zwolnieniem z obowiązku składkowego nie są objęte wszelkie koszty związane z przejazdem pracownika (występujące w przypadku korzystania z auta służbowego w... »


Obniżenie wymiaru czasu pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego  

Pracodawca, który naruszył względem pracownika przepisy prawa pracy o rozwiązywaniu umowy o pracę, nie może się uwolnić od odpowiedzialności wobec... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Podjęcie decyzji o niewypłacaniu premii rocznej a podstawa wymiaru zasiłku 

Stan faktyczny: Pracownikom naszej spółki jest wypłacana premia roczna uzależniona zarówno od wyników spółki w Polsce, jak również od... »


Dział: Temat numeru

Dział: Rozwiązania płacowe

Kiedy od przychodów z umów zlecenia płacimy podatek zryczałtowany

Sposób opodatkowania przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w tym umów zlecenia i niektórych umów o dzieło, zależy od kwoty... »


Jak po zmianach prowadzić indywidualną dokumentację urlopową

»


Dział: Nowe wzory dokumentów

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

»


ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA

»


WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ

»


UMOWA O PRACĘ

»


ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

»


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA

»


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

»


Numer 201 - Czerwiec 2019 r.

Jak dokonywać potrąceń z zasiłków chorobowych i macierzyńskich – aktualne kwoty wolne od potrąceń, przykłady liczbowe
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie