Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 222 - Listopad 2020 r.

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 na listach płac razem ze składkami do PPK i bez składek do PPK

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość wynagrodzenia za cały miesiąc pracy pracownika pełnoetatowego nie może być niższa niż 2.800,00 zł brutto. Jest to o 200 zł więcej niż w roku 2020. To efekt zmiany ustawowej płacy minimalnej, której poziom wpływa nie tylko na inne składniki pensji, które są wyliczane na bazie wynagrodzenia minimalnego, ale również m.in. na kwoty wolne od potrąceń czy najniższą podstawę świadczeń chorobowych. Sprawdź, jak rozliczać listy płac w zależności od tego, czy pracownik jest uczestnikiem PPK czy też nie.

Ustalając, czy pracownik nie otrzymuje zapłaty za pracę poniżej tego, co gwarantuje mu ustawodawca, musimy wziąć pod uwagę należne zatrudnionemu składniki pensji i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (art. 6 ust. 4 ustawy o minimum płacowym). W tej materii trzeba kierować się listą należności wykazaną w załączniku do objaśnień do formularzy Z-06 i Z-03, dostępnym na stronie internetowej GUSwww.stat.gov.pl.

Jak wynika z powyższego, minimalne wynagrodzenie za pracę obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także m.in. premie oraz nagrody regulaminowe i uznaniowe, wynagrodzenie za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur, pogotowie domowe), wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy, dodatki stażowe i inne dodatki np. za warunki pracy, za szczególne kwalifikacje.

Od 1 stycznia 2020 r., przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika, nie bierze się pod uwagę:

 • nagrody jubileuszowej,

 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (czyli normalnego wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny), wliczając w to również ryczałt za godziny nadliczbowe,

 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (w tym ryczałtu za godziny nocne),

 • dodatku stażowego.

Minimalne w proporcji do etatu

Jeżeli pracownik pracuje w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia (art. 8 ust. 1 ustawy o minimum płacowym).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku

Wymiar etatu

Płaca minimalna brutto

cały etat

2.800,00 zł

3/4 etatu

2.100,00 zł

1/2 etatu

1.400,00 zł

1/3 etatu

933,33 zł

1/4 etatu

700,00 zł

PRZYKŁAD

Zatrudniony na cały etat 40-letni pracownik:

 • zgodnie z umową o pracę ma prawo do stałej pensji na poziomie 2.800 zł (wypłacanej na podstawie zapisów regulaminowych zawsze w pierwszych dniach miesiąca, następującego po miesiącu, za który jest ona należna);

 • jest uczestnikiem PPK w związku z czym wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę w wysokości 1,5% i wpłata pokrywana z pensji pracownika na poziomie 2% naliczane są od kwoty 2.800 zł;

 • uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe na mocy złożonego pracodawcy druku PIT-2.

Rozliczenie listy płac za styczeń 2021 roku

Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie brutto

 

2.800,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Poz. 1

2.800,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

273,28 zł

4.

Składki na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

42,00 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

68,60 zł

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

383,88 zł

7.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.416,12 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 7 × 9%

217,45 zł

9.

Koszty uzyskania przychodu

 

250,00 zł

10.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę podlegająca opodatkowaniu*

2.800 zł × 1,5%

42,00 zł*

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 + poz. 10 – poz. 6 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

2.208,00 zł

12.

Kwota zmniejszająca podatek

 

43,76 zł

13.

Stawka % PIT

 

17,00%

14.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

Poz. 11 × poz. 13 – poz. 12

331,60 zł

15.

Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 7 × 7,75%

187,25 zł

16.

Zaliczka na podatek

Poz. 14 – poz. 15, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

144,00 zł

17.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego

2.800 zł × 2%

56,00 zł

18.

Kwota wynagrodzenia do wypłaty

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 16 – poz. 17

1.998,67 zł

*Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie wchodzą do podstawy wymiaru składek zusowskich, lecz stanowią dla zatrudnionej osoby opodatkowany przychód, który powstaje w miesiącu, w którym wpłata do PPK faktycznie jest przekazywana do wybranej instytucji finansowej. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM), w którym czytamy, że wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do PPK pokrywane ze środków podmiotu zatrudniającego stanowią przychód uczestnika PPK i podlegają opodatkowaniu w momencie dokonywania tych wpłat.

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2017 r. w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 1 i 8d ustawy o minimum płacowym) wprowadzono minimalną stawkę godzinową, której poziom jest ściśle skorelowany z wysokością ustalanego corocznie ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. ustalono na poziomie 18,30 zł.

W przypadku gdy zapłata za pracę nie gwarantuje minimalnej stawki godzinowej, zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem przewidzianej ustawowo stawki.

PRZYKŁAD

W zawartej na okres od 13 do 26 stycznia 2021 r. umowie zlecenia, której przedmiotem jest pomalowanie kilku pomieszczeń wskazano, że 30-letniemu zleceniobiorcy przysługuje jednorazowo wynagrodzenie w wysokości 1.360,00 zł brutto. Zleceniobiorca w sumie przepracował 80 godzin. Wynika z tego, że za godzinę otrzymał on kwotę 17 zł brutto: 1.360,00 zł : 80 godz. = 17 zł. Otrzymany wynik jest niższy niż 18,30 zł, co oznacza, że zleceniobiorcy przysługuje wyrównanie w wysokości 104 zł: (18,30 zł – 17 zł) × 80 godz.

Zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy podlegał wszystkim ubezpieczeniom ZUS (w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu).

Rozliczenie umowy zlecenia

Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie brutto

1.360 zł + 104 zł wyrównania

1.464,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Poz. 1

1.464,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

142,89 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

21,96 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

35,87 zł

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

200,72 zł

7.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

1.263,28 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 7 × 9%

113,70 zł

9.

Koszty uzyskania przychodu

(Poz. 1 – poz. 6) × 20%

252,66 zł

10.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

1.011,00 zł

11.

Kwota zmniejszająca podatek

 

0,00 zł

12.

Stawka % PIT

 

17,00%

13.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

Poz. 10 × poz. 12

171,87 zł

14.

Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 7 × 7,75%

97,90 zł

15.

Zaliczka na podatek

Poz. 13 – poz. 14, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

74,00 zł

16.

Kwota wynagrodzenia netto

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15

1.075,58 zł

Dodatki i ryczałt za pracę w porze nocnej

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z ustawowej płacy minimalnej. Celem obliczenia dodatku, rekompensującego pracę nocną, należy:

 • minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym miała miejsce nocna praca podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (chodzi tu o wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 kp – nie wolno tu stosować jako dzielnika faktycznej liczby przepracowanych godzin, gdyż prowadziłoby to do różnicowania wysokości dodatku nocnego w zależności od rozkładu czasu pracy obowiązującego danego pracownika).

 • wyliczyć 20% otrzymanej stawki,

 • pomnożyć wynik przez liczbę godzin pracy w nocy.

Minimalne kwoty dodatku za godzinę pracy w porze nocnej przysługującego pracownikom w poszczególnych miesiącach 2021 roku

Miesiąc

Kwota dodatku za godzinę pracy w porze nocnej

Styczeń

(2.800 zł : 152 godz.) × 20% = 3,68 zł

Luty

(2.800 zł : 160 godz.) × 20% = 3,50 zł

Marzec

(2.800 zł : 184 godz.) × 20% = 3,04 zł

Kwiecień

(2.800 zł : 168 godz.) × 20% = 3,33 zł

Maj

(2.800 zł : 152 godz.) × 20% = 3,68 zł

Czerwiec

(2.800 zł : 168 godz.) × 20% = 3,33 zł

Lipiec

(2.800 zł : 176 godz.) × 20% = 3,18 zł

Sierpień

(2.800 zł : 176 godz.) × 20% = 3,18 zł

Wrzesień

(2.800 zł : 176 godz.) × 20% = 3,18 zł

Październik

(2.800 zł : 168 godz.) × 20% = 3,33 zł

Listopad

(2.800 zł : 160 godz.) × 20% = 3,50 zł

Grudzień

(2.800 zł : 176 godz.) × 20% = 3,18 zł

Dodatki za pracę w nocy skalkulowane wedle pensji minimalnej obowiązującej w 2021 r. należą się począwszy od pracy przypadającej w styczniu 2021 r. A zatem w razie wypłacania dodatków nocnych za grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r., należy stosować stawki obowiązujące w 2020 r.

PRZYKŁAD

32-letni pracownik mający zagwarantowane w umowie o pracę stałe wynagrodzenie na poziomie 2.800 zł brutto, za pracę grudniową otrzyma wypłatę w styczniu 2021 r. W grudniu 2020 r. pracował on przez 56 godzin w porze nocnej. W tej sytuacji przysługujące pracownikowi dodatki za nocną pracę powinny zostać wyliczone jak poniżej:

 • 2.600 zł : 168 godz. czasu nominalnego z grudnia 2020 r. × 20% = 3,10 zł,

 • 3,10 zł × 56 godz. pracy nocnej = 173,60 zł.

Pracownik nie przystąpił do PPK, uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową (43,76 zł). Dlatego też rozliczenie listy płac powinno wyglądać jak poniżej.

Lista płac

Poz.

Składniki

Działanie

Kwoty (w zł)

1.

Wynagrodzenie brutto (w tym dodatek za pracę nocną)

2.800 zł + 173,60 zł

2.973,60 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Poz. 1

2.973,60 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

290,22 zł

4.

Składki na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

44,60 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

72,85 zł

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

407,67 zł

7.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.565,93 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 7 × 9%

230,93 zł

9.

Koszty uzyskania przychodu

 

250,00 zł

10.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę podlegająca opodatkowaniu

 

0,00 zł

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 + poz. 10 – poz. 6 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

2.316,00 zł

12.

Kwota zmniejszająca podatek

 

43,76 zł

13.

Stawka % PIT

 

17,00%

14.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

Poz. 11 × poz. 13 – poz. 12

349,96 zł

15.

Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 7 × 7,75%

198,86 zł

16.

Zaliczka na podatek

Poz. 14 – poz. 15, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

151,00 zł

17.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego

 

0,00 zł

18.

Kwota wynagrodzenia netto

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 16 – poz. 17

2.184,00 zł

Pracodawca może bardziej korzystnie kalkulować dodatki nocne, niż to wynika z regulacji kodeksowych.

Ryczałt za pracę w porze nocnej

Ryczałt należny za pracę nocną, podobnie jak dodatki za wykonywanie obowiązków służbowych w porze nocnej, podlega rekalkulacji, gdy dochodzi do podniesienia gwarantowanej płacy minimalnej. Ma to dostosować kwotę ryczałtu do wyższych stawek przysługujących za nocną roboczogodzinę.

PRZYKŁAD

Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat na stanowisku kierowcy wypłacany jest od sierpnia 2020 r. ryczałt za pracę w porze nocnej mający rekompensować w miesiącu 88 roboczogodzin wypracowywanych w nocy (w takim wymiarze średnio świadczona jest praca w nocy). Wysokość ryczałtu w 2020 r. została ustalona w następujący sposób:

 • przeciętna liczba godzin pracy w miesiącu w 2020 r.: 2.024 godz. (łączny wymiar czasu pracy w 2020 r.) : 12 mies. = 168,67 godz.,

 • stawka godzinowa dodatku nocnego w 2020 r.: 2.600 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę) : 168,67 godz. = 15,41 zł,

 • wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej: 20% × 15,41 zł = 3,08 zł,

 • kwota ryczałtu w 2020 r.: 3,08 zł × 88 godz. = 271,04 zł.

W związku z podniesieniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r., pracodawca powinien przeliczyć przyznany pracownikowi ryczałt za pracę nocną w następujący sposób:

 • przeciętna liczba godzin pracy w miesiącu w 2021 r.: 2.016 godz. (łączny wymiar czasu pracy w 2021 r.) : 12 mies. = 168 godz.,

 • stawka godzinowa dodatku nocnego w 2021 r.: 2.800 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę) : 168 godz. = 16,67 zł,

 • wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej: 20% × 16,67 zł = 3,33 zł,

 • kwota ryczałtu w 2021 r.: 3,33 zł × 88 godz. = 293,04 zł.

Wyższe odszkodowania i odprawy

Pracownik, który doznał mobbingu lub w jego wskutek rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Podobnie, osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, jest uprawniona do odszkodowania w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. A zatem od 1 stycznia 2021 r. kwota wyjściowa dla ww. należności to 2.800 zł.

Na skutek podniesienia minimalnego wynagrodzenia, wzrósł również górny limit odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanej ustawy, zwalniający pracowników z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, są zobligowani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

 • 1-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

 • 2-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

 • 3-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość ww. świadczenia nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2021 r. kwoty 42.000 zł (2.800 zł × 15).

Zmiany wynikające z pandemii

Od 24 czerwca 2020 r. ustawodawca na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wprowadzonego w związku z koronawirusem objął pracodawców (w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy) spełniających określone warunki przywilejem ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych należnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (art. 15gd ustawy antykryzysowej). Preferencja ta:

 • pozwala na obniżenie ww. należności do poziomu 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do poziomu 26.000 zł w 2020 r. i 28.000 zł w 2021 r. – pod warunkiem oczywiście obowiązywania w dalszym ciągu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii);

 • została przewidziana dla pracodawców, u których wystąpił:

   • tzw. istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (jest to nowe kryterium, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 ustawy antykryzysowej, wprowadzone w ramach tzw. tarczy 4.0) lub

   • spadek obrotów gospodarczych czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ustawy antykryzysowej (chodzi tu więc o spadek obrotów gospodarczych uprawniający do nabycia prawa do dofinansowań z FGŚP w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19).

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Zobacz także:

Praktyczne aspekty rozwiązań antykryzysowych - obejrzyj szkolenie online

Wynagrodzenie przestojowe

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określone stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik pensji nie został wyodrębniony przy określaniu warunków płacowych, pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od początku 2021 r. od kwoty 2.800 zł.

W myśl art. 81 § 2 kp wynagrodzenie przestojowe przysługuje pracownikowi wówczas, gdy przestój nie był przez niego zawiniony.

Wynagrodzenie za miesiąc niewykonywania pracy

Na podstawie art. 129 § 5 kp, pracownikowi, który w danym miesiącu nie ma obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż gwarantowano ustawowo minimalna płaca za pracę. W przypadku pracownika pracującego na część etatu wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie wymiaru czasu pracy.

Pracownik opłacany stałą miesięczną stawką wynagrodzenia zasadniczego, za miesiące w których nie zaplanowano mu pracy jest uprawniony do pensji wynikającej z jego umowy o pracę, nie niższej niż gwarantowane minimum.

PRZYKŁAD

Pracownik wynagradzany stawką godzinową jest zatrudniony na 3/4 etatu w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przy założeniu, że w styczniu 2021 r. pracodawca nie zaplanuje w ogóle dla niego pracy, będzie mu przysługiwała za ten miesiąc należność tytułem wynagrodzenia w wysokości 2.100 zł (3/4 × 2.800 zł).

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, przysługujących pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 92 § 2 kp i art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Następstwem podniesienia płacy minimalnej w 2021 r. i zniesienia jej zróżnicowania w zależności od stażu pracy jest to, iż podstawa wymiaru świadczeń przysługujących pracownikowi zatrudnionemu na cały etat w razie choroby, wypadku, opieki nad członkiem rodziny i macierzyństwa od nowego roku nie może być niższa niż 2.243,54‬ zł (2.800 zł – 13,71% × 2.800 zł).

Dla pracowników niepełnoetatowych najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych jest zmniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

Wymiar
czasu pracy

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu

2020 r.

2021 r.

cały etat

2.243,54

(2.600 zł – 13,71% × 2.600 zł)

2.416,12

(2.800 zł – 13,71% × 2.800 zł)

3/4 etatu

1.682,65

(1.950 zł – 13,71% × 1.950 zł)

1.812,09

(2.100 zł – 13,71% × 2.100 zł)

1/2 etatu

1.121,77

(1.300 zł – 13,71% × 1.300 zł)

1.208,06

(1.400 zł – 13,71% × 1.400 zł)

1/3 etatu

747,85

(866,67 zł – 13,71% × 866,67 zł)

805,37

(933,33 zł – 13,71% × 933,33 zł)

1/4 etatu

560,88

(650 zł – 13,71% × 650 zł)

604,03

(700 zł – 13,71% × 700 zł)

Wysokość świadczeń chorobowych różni się procentowo w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia, przyczyn niezdolności do pracy, a nawet miejsca pobytu w okresie choroby (szpital). Za każdy dzień niedyspozycji zdrowotnej pracownik otrzymuje 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru (tzw. stawkę dzienną).

Minimalna stawka dzienna świadczeń chorobowych w 2021 r.

Wymiar etatu

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego w zależności od wysokości przysługującej należności chorobowej

100%

90%

80%

75%

70%

60%

cały etat

80,54 zł

72,48 zł

64,43 zł

60,40 zł

56,38 zł

48,32 zł

3/4 etatu

60,40 zł

54,36 zł

48,32 zł

45,30 zł

42,28 zł

36,24 zł

1/2 etatu

40,27 zł

36,24 zł

32,21 zł

30,20 zł

28,19 zł

24,16 zł

1/3 etatu

26,85 zł

24,16 zł

21,48 zł

20,13 zł

18,79 zł

16,11 zł

1/4 etatu

20,13 zł

18,12 zł

16,11 zł

15,10 zł

14,09 zł

12,08 zł

Podkreślmy, że ZUS w ust. 307 komentarza do ustawy zasiłkowej (udostępnionym na stronie www. zus.pl) wyjaśnił, że: „Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, nie może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.

Przedstawione wyjaśnienie należy rozumieć w ten sposób, że gdy pracownik otrzymuje składniki płacy, do których zachowuje prawo za okresy otrzymywania świadczeń chorobowych, a podstawa wymiaru tych świadczeń ustalona z uwzględnieniem wspomnianych składników wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie pomniejszone o 13,71%, to podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie należy podwyższać do kwoty najniższej. W takiej sytuacji ustala się – tylko dla porównania – hipotetyczną podstawę wymiaru z uwzględnieniem elementów pensji niewliczanych do tej podstawy. Jeżeli tak skalkulowana podstawa nie będzie niższa od minimalnej płacy pomniejszonej o 13,71%, wówczas wysokość świadczenia chorobowego oblicza się przyjmując kwotę faktycznej podstawy wymiaru, z pominięciem składników przysługujących za okresy pobierania należności z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.

Baza obliczeniowa świadczeń chorobowych nie może być niższa od kwoty najniższej podstawy obowiązującej nie tylko w dniu powstania prawa do ww. świadczenia, ale także w całym okresie jego pobierania. Wymusza to niekiedy przeliczenie podstawy przy niedyspozycjach zdrowotnych trwających na przełomie roku. Co istotne, wzrost obowiązującej wcześniej podstawy wymiaru świadczenia do kwoty podwyższonej płacy minimalnej pomniejszonej o 13,71%, w przypadku np. pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego na przełomie roku, powinien nastąpić z urzędu (czyli pracownik nie musi uprzednio wnioskować o to do pracodawcy).

PRZYKŁAD

Zatrudniona na pełnym etacie 28-letnia pracownica będzie nieprzerwanie przebywać na zwolnieniach lekarskich wystawionych w związku z ciążą od 23 listopada 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Pracodawca ustalił podstawę jej świadczenia chorobowego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania, która wyniosła 2.325,80 zł. Kwota ta będzie stanowić podstawę ww. świadczenia przypadającego do 31 grudnia, natomiast za okres od 1 do 12 stycznia należy ją podnieść do wysokości 2.416,12 zł.

Pracownica:

 • zgodnie z umową o pracę ma prawo do stałej miesięcznej pensji na poziomie ustawowej płacy minimalnej;

 • nie jest uczestnikiem PPK;

 • za dni od 1 do 12 stycznia będzie miała prawo do zasiłku chorobowego (albowiem w dniu 31 grudnia 2020 r. również miała prawo już do zasiłku), zaś za okres od 13 do 31 stycznia nabędzie uprawnienie do wynagrodzenia za pracę;

 • uprawniona jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe na mocy złożonego pracodawcy druku PIT-2

Lista płac za styczeń 2021 r.

Lp.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie za pracę

2.800 zł : 30 = 93,33 zł;
93,33 zł × 12 dni choroby = 1.119,96 zł;
2.800 zł – 1.119,96 zł = 1.680,04 zł

1.680,04 zł

2.

Wynagrodzenie chorobowe

 

0,00 zł

3.

Zasiłek chorobowy

2.416,12 zł : 30 = 80,54 zł;
80,54 zł × 12 dni choroby = 966,48 zł

966,48 zł

4.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 1 × 9,76%

163,97 zł

5.

Składki na ubezpieczenia rentowe

Poz. 1 × 1,5%

25,20 zł

6.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 1 × 2,45%

41,16 zł

7.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 4 + poz. 5 + poz. 6

230,33 zł

8.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

(Poz. 1 + poz. 2) – poz. 7

1.449,71 zł

9.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 8 × 9%

130,47 zł

10.

Koszty uzyskania przychodu

 

250,00 zł

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 – poz. 7 – poz. 10, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

2.166,00 zł

12.

Kwota zmniejszająca podatek

 

43,76 zł

13.

Stawka % PIT

 

17,00%

14.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

Poz. 12 × poz. 14 – poz. 13

324,46 zł

15.

Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 8 × 7,75%

112,35 zł

16.

Zaliczka na podatek

Poz. 14 – poz. 15, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

212,00 zł

17.

Kwota netto

Poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 – poz. 7 – poz. 9 – poz. 16

2.073,72 zł


Kwoty wolne od potrąceń

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują obecnie:

 • poziom ustawowej płacy minimalnej,

 • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,

 • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,

 • wysokość wpłat dokonywanych na PPK,

 • wskaźniki podatkowe, takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wtedy, gdy pracownik złoży formularz PIT-2,

 • fakt, czy zatrudniony objęty jest zerowym PIT orazczy ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2021 r. dla pracownika pełnoetatowego niekorzystającego z zerowego PIT i niebędącego uczestnikiem PPK

Lp.

Składniki

Działanie

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

 

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

273,28

273,28

273,28

273,28

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

42,00

42,00

42,00

42,00

5.

Składki na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

68,60

68,60

68,60

68,60

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

383,88

383,88

383,88

383,88

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.416,12

2.416,12

2.416,12

2.416,12

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

217,45

217,45

217,45

217,45

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

187,25

187,25

187,25

187,25

10.

Koszty uzyskania przychodu

 

250,00

250,00

300,00

300,00

11.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę

 

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

2.166,00

2.166,00

2.116,00

2.116,00

13.

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową

 

43,76

0,00

43,76

0,00

14.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

(Poz. 12 × 17%) – poz. 13

324,46

368,22

315,96

359,72

15.

Zaliczka na podatek

Poz. 14 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

137,00

181,00

129,00

172,00

16.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego

 

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16

2.061,67

2.017,67

2.069,67

2.026,67

18.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

poz. 17 × 90%

1.855,50

1.815,90

1.862,70

1.824,00

19.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

poz. 17 × 80%

1.649,34

1.614,14

1.655,74

1.621,34

20.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

poz. 17 × 75%

1.546,25

1.513,25

1.552,25

1.520,00

Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2021 r. dla pracownika pełnoetatowego, niekorzystającego z zerowego PIT , który jest uczestnikiem PPK w związku z czym wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę w wysokości 1,5% i wpłata pokrywana z pensji pracownika na poziomie 2% naliczane są od kwoty 2.800 zł

Lp.

Składniki

Działanie

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

 

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

273,28

273,28

273,28

273,28

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

42,00

42,00

42,00

42,00

5.

Składki na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

68,60

68,60

68,60

68,60

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

383,88

383,88

383,88

383,88

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.416,12

2.416,12

2.416,12

2.416,12

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

217,45

217,45

217,45

217,45

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

187,25

187,25

187,25

187,25

10.

Koszty uzyskania przychodu

 

250,00

250,00

300,00

300,00

11.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę

2.800 zł × 1,5%

42,00

42,00

42,00

42,00

12.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

2.208,00

2.208,00

2.158,00

2.158,00

13.

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową

 

43,76

0,00

43,76

0,00

14.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

(Poz. 12 × 17%) – poz. 13

331,60

375,36

323,10

366,86

15.

Zaliczka na podatek

Poz. 14 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

144,00

188,00

136,00

180,00

16.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego

2.800 zł × 2%

56,00

56,00

56,00

56,00

17.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat do PPK)

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16

1.998,67

1.954,67

2.006,67

1.962,67

18.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat do PPK)

poz. 17 × 90%

1.798,80

1.759,20

1.806,00

1.766,40

19.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat do PPK)

poz. 17 × 80%

1.598,94

1.563,74

1.605,34

1.570,14

20.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat do PPK)

poz. 17 × 75%

1.499,00

1.466,00

1.505,00

1.472,00

Poniżej wyliczenia kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2021 r. dla pracownika pełnoetatowego w wieku do 26 lat korzystającego z „zerowego PIT”, niebędącego uczestnikiem PPK:

Poz.

Składniki

Działanie

Kwoty (w zł)

1.

Wynagrodzenie brutto

 

2.800,00

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Poz. 1

2.800,00

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

273,28

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

42,00

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

68,60

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

383,88

7.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.416,12

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 7 × 9%

217,45

9.

Kwota wynagrodzenia netto

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8

2.198,67

Niższy wymiar etatu to mniejsza kwota wolna

Gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dobrowolnych (wymagających zgody pracownika), co potwierdził Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Kalkulując kwotę wolną dla niepełnoetatowca, w pierwszej kolejności należy ustalić minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu, a dopiero później odjąć od niego składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. (w złotych) proporcjonalna do wymiaru etatu

Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

587,61

536,67

596,11

547,35

1/3

754,78

700,89

763,28

709,89

1/2

1.074,33

1.030,33

1.082,33

1.038,33

3/4

1.568,00

1.524,00

1.576,00

1.532,00

cały etat

2.061,67

2.017,67

2.069,67

2.026,67

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci zerowym PIT

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

587,61

549,67

596,11

552,35

1/3

754,78

732,89

763,28

732,89

1/2

1.099,33

1.099,33

1.099,33

1.099,33

3/4

1.649,00

1.649,00

1.649,00

1.649,00

cały etat

2.198,67

2.198,67

2.198,67

2.198,67

Potrącanie kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z zerowego PIT

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

528,85

483,00

536,50

492,62

1/3

679,30

630,80

686,95

638,90

1/2

966,90

927,30

974,10

934,50

3/4

1.411,20

1.371,60

1.418,40

1.378,80

cały etat

1.855,50

1.815,90

1.862,70

1.824,00

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci zerowym PIT

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

528,85

494,70

536,50

497,12

1/3

679,30

659,60

686,95

659,60

1/2

989,40

989,40

989,40

989,40

3/4

1.484,10

1.484,10

1.484,10

1.484,10

cały etat

1.978,80

1.978,80

1.978,80

1.978,80

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z zerowego PIT

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

440,71

402,50

447,08

410,51

1/3

566,09

525,67

572,46

532,42

1/2

805,75

772,75

811,75

778,75

3/4

1.176,00

1.143,00

1.182,00

1.149,00

cały etat

1.546,25

1.513,25

1.552,25

1.520,00

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci zerowym PIT

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

440,71

412,25

447,08

414,26

1/3

566,09

549,67

572,46

549,67

1/2

824,50

824,50

824,50

824,50

3/4

1.236,75

1.236,75

1.236,75

1.236,75

cały etat

1.649,00

1.649,00

1.649,00

1.649,00

Potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z zerowego PIT

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

470,09

429,34

476,89

437,88

1/3

603,82

560,71

610,62

567,91

1/2

859,46

824,26

865,86

830,66

3/4

1.254,40

1.219,20

1.260,80

1.225,60

cały etat

1.649,34

1.614,14

1.655,74

1.621,34

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci zerowym PIT

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

470,09

439,74

476,89

441,88

1/3

603,82

586,31

610,62

586,31

1/2

879,46

879,46

879,46

879,46

3/4

1.319,20

1.319,20

1.319,20

1.319,20

cały etat

1.758,94

1.758,94

1.758,94

1.758,94

 

Autor:

Mariusz Pigulski

Ocena: 4.0/10 (2 głosów)

 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie