Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 220 - Wrzesień 2020 r.

Sprawdź, czy test na koronawirusa jest dla pracownika przychodem podlegającym PIT

Utrzymujące się zagrożenie w związku z pandemią koronawirusa, przy jednocześnie postępującym procesie  odmrażania gospodarki powoduje, że coraz więcej pracodawców decyduje się na opłacenie swoim pracownikom testów diagnostycznych pod kątem COVID-19. Sprawdź, czy wartość takich świadczeń jest przychodem tych pracowników i czy trzeba odprowadzać od nich zaliczki na PIT.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wobec tego pojawia się pytanie, czy jeśli zakład pracy finansuje pracownikom testy na COVID-19, to takie świadczenie jest dla nich przychodem ze stosunku pracy, od którego należy odprowadzić zaliczkę na PIT.

Istota nieodpłatnych świadczeń

Ustawodawca posłużywszy się w przepisach o podatku dochodowym terminem „nieodpłatne świadczenia” w ogóle ich nie zdefiniował.

Powszechnie przyjmuje się, że chodzi tutaj o niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu  przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Może ono polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) tej osoby, albo na uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

Testy na koronawirusa w interesie firmy

Można się spotkać z poglądem, że w rozpatrywanym przypadku, skoro świadczenie dotyczy pracownika, to jego wartość powinna być doliczona do przychodów tej osoby ze stosunku pracy i opodatkowana PIT na podstawie przepisów o świadczeniach nieodpłatnych. Co istotne, takie stanowisko w przedmiotowej kwestii zajmowały początkowo niektóre organy skarbowe.  

Pogląd ten był jednak kwestionowany zarówno przez podatników oraz  rozliczających ich płatników, jak i przez wielu ekspertów, którzy zwracali uwagę na to, że nie uwzględnia on wytycznych, które sformułował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). W orzeczeniu tym TK wyjaśnił, że nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód pracownika tylko wówczas, gdy:

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • mają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Przenosząc postawione przez TK  tezy na grunt przedmiotowych rozważań należy stwierdzić, że konieczność opodatkowania świadczeń dla pracowników w postaci testów na koronawirusa – nie jest taka oczywista.

Przede wszystkim głównym beneficjentem tych świadczeń nie są pracownicy, lecz zatrudniający ich podmiot. Wystąpienie koronawirusa nawet u jednego pracownika oznacza bowiem wysokie ryzyko zarażenia pozostałych. Ewentualna zaś absencja pracowników z powodu objęcia ich kwarantanną albo zachorowania na COVID-19 niekorzystnie wpłynęłaby na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Stwierdzenie ogniska koronawirusa w zakładzie pracy mogłoby też doprowadzić do jego czasowego zamknięcia przez służby sanitarne. Ponadto dbanie o zdrowie pracowników i klientów korzystnie wpływa na wizerunek firmy, jako odpowiedzialnego i wiarygodnego podmiotu gospodarczego.

Dyskusyjne jest również to, że dzięki bezpłatnym testom na koronawirusa pracownik uzyskał wymierną korzyść majątkową, czy to w postaci powiększenia jego aktywów, czy uniknięcia wydatków. Nie sposób bowiem z góry zakładać, że gdyby testów nie zlecił pracodawca, pracownik wykonałby je we własnym zakresie.

Istnieją zatem przesłanki do stwierdzenia, że pracownik, któremu zakład pracy sfinansował test na obecność koronawirusa, nie osiąga z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy, od którego należałoby potrącić zaliczkę na PIT.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Warto podkreślić, że takie korzystne dla podatników oraz rozliczających ich płatników stanowisko prezentuje obecnie również resort finansów. Potwierdzeniem tego jest odpowiedź Ministerstwa Finansów z 12 czerwca 2020 r. na interpelację poselską nr 6587. Stwierdzono w niej m.in., że „świadczenie pracodawcy polegające na sfinansowaniu pracownikom np. testów na koronawirusa, ale również np. maseczek czy przyłbic, następuje w interesie pracodawcy (nie pracownika). Dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika”. Identyczne wnioski nasuwają się z treści objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 21 lipca 2020 r., wydanych „w sprawie nowych preferencji  stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”.

PRZYKŁAD

Firma „X”  zajmuje się przetwórstwem mięsnym. W sierpniu 2020 roku jednostka wykupiła w wyspecjalizowanej placówce specjalne pakiety medyczne dla pracowników,  obejmujące testy serologiczne z krwi, badające przeciwciała w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Wartość tych świadczeń nie jest dla pracowników firmy „X” przychodem do celów PIT.

Autor:

Mariusz Olech
specjalista w zakresie podatków

Ocena: 1.7/10 (3 głosów)

 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie