Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 222 - Listopad 2020 r.

Ochrona przedemerytalna a zwolnienia w dobie pandemii – odpowiedź resortu pracy z 30 września na zapytanie Portalu kadrowego

Wielu pracodawców obecnie rozwiązuje umowy o pracę. Dlatego też zapytaliśmy resort pracy o pracowników chronionych na podstawie art. 28 i art. 29 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38). Pracownicy ci będą jeszcze chronieni przez jakiś czas – część do grudnia 2020, a wielu aż do 1 października 2021. Czy podlegają oni ochronie przed wypowiedzeniem na podstawie art. 5 i 10 ustawy z 13 marca 2003 r.?

Odpowiedź resortu pracy: W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw ustalającej niższy wiek emerytalny dla kobiet na 60 lat i dla mężczyzn na 65 lat zostały także wprowadzone regulacje dotyczące stosowania przepisu art. 39 k.p. dotyczącego ochrony przed wypowiedzeniem w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego w odniesieniu do niektórych grup pracowników.
Na podstawie art. 28 tej ustawy pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie tej ustawy (czyli 1 października 2017 r.) byli objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 k.p. lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, od tego dnia korzystają z ochrony stosunku pracy, o którym mowa w tym przepisie do osiągnięcia wieku emerytalnego obowiązującego jeszcze do 30 września 2017 r.

KONTROLA W FIRMIE

Oznacza to, że pracownicy ci mimo osiągnięcia niższego wieku emerytalnego (obowiązującego od 1 października 2017 r.), są wciąż chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę, tj. w pełnym 4-letnim okresie.

Natomiast na podstawie art. 29 ustawy pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (czyli 1 października 2017 r.) nie byli objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 k.p. i osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy, podlegają ochronie stosunku pracy, o której mowa w tym przepisie, przez okres 4 lat licząc od dnia 1 października 2017 r., także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

KONTROLA W FIRMIE

Oznacza to, że ta kategoria pracowników jest chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez 4 lata do dnia 1 października 2021 r. nawet jeżeli wcześniej osiągną nowy, obniżony wiek emerytalny.

W opinii resortu w stosunku do tych pracowników stosuje się regulacje przepisu art. 39 k.p. i jako podlegającym szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem nie można rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem. Natomiast wypowiedzenie takim pracownikom wynikających z umowy warunków pracy i płacy jest możliwe w określonych przypadkach wskazanych w przepisach, które wyjątkowo dopuszczają możliwość dokonania wypowiedzenia zmieniającego. Dotyczy to np. sytuacji wskazanych w art. 43 k.p. oraz art. 5 oraz art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 15zzzzzq ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przy rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem, w tym z pracownikiem posiadającym ustalone prawo do emerytury lub renty, lub spełniającym warunki do przyznania emerytury (realizując obowiązek zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1 ustawy o COVID-19) nie stosuje się art. 29 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiając powyższe jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest uprawnione do dokonywania wykładni przepisów prawa, a wyrażane przez nas poglądy prawne i opinie nie są wiążące dla stron konkretnych stosunków pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz sądów pracy.

Redakcja portalu

Ocena: 6.0/10 (1 głos)

 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie