Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 223 - Grudzień 2020 r.

Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – przykładowa lista płac

Do ustalania podstawy wpłat do PPK trzeba stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z pewnymi wyłączeniami. Sprawdź, z jakimi. W przypadku zleceniobiorców wartość wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu kosztów uzyskania przychodu. To druga ważna zasada, o której musisz pamiętać.

Rozliczając na liście płac wpłaty na PPK, trzeba mieć przede wszystkim na uwadze, że:

 • nalicza się je od wynagrodzenia, przez które należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych bez zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK);
 • w konsekwencji, do ustalania podstawy wpłat do PPK trzeba stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, a zgodnie z jej regulacjami podstawę wymiaru wspomnianych składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,

- przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenia składkowego);

 • wpłaty pokrywane ze środków podmiotu zatrudniającego są naliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia; są one odprowadzane do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ustawy o PPK);
 • wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie wchodzą do podstawy wymiaru składek zusowskich, lecz stanowią dla zatrudnionej osoby opodatkowany przychód, który powstaje w miesiącu, w którym wpłata do PPK faktycznie jest przekazywana do wybranej instytucji finansowej – potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM).

Zgodnie z § 2 ust. 15 rozporządzenia składkowego wolne od składek ZUS są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika lub zleceniobiorcy – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

A zatem nie podlegają oskładkowaniu diety przysługujące na podstawie i do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Tym samym od ich wartości nie nalicza się wpłat do PPK.

KONTROLA W FIRMIE

Jeżeli jednak podmiot zatrudniający zdecyduje się na wypłacanie diet wyższych niż przewidują to regulacje funkcjonujące w „budżetówce”, wówczas będzie zobowiązany kwotę nadwyżki ponad limity wskazane w ww. regulacjach:

 •     oskładkować oraz
 •     wliczyć do podstawy wymiaru wpłaty do PPK.
PRZYKŁAD

Przykład
Zleceniobiorca w wieku 33 lat:

 • z racji wykonywanej umowy zlecenia podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym (w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 • otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w stałej kwocie 4.000 zł brutto (płatne na koniec miesiąca, za który jest ono należne);
 • ma prawo na mocy zapisów w umowie zlecenia do diet oraz zwrotu kosztów ponoszonych na okoliczność odbywanych w ramach realizacji umówionych prac podróży; 
 • uprawniony jest do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20%;
 • jest uczestnikiem PPK, w związku z czym przy rozliczaniu jego październikowego wynagrodzenia zleceniodawca uwzględnił:
  • finansowaną przez zakład pracy wpłatę do PPK uiszczoną w październiku w wysokości 60 zł (naliczoną od wynagrodzenia wrześniowego wynoszącego 4.000 zł brutto: 4.000 zł x 1,5%),
  • pokrywaną z pensji netto wpłatę do PPK w wysokości 80 zł (4.000 zł x 2%].

W październiku ww. zleceniobiorca w związku z realizowanym zleceniem przebywał 3 pełne doby (od 12 do 14 października) w podróży, za którą zleceniodawca wraz z październikowym wynagrodzeniem wypłacił mu diety w łącznej wysokości 150 zł. Należność ta przewyższa limit wskazany w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r. dotyczącym rozliczania podróży służbowych w „budżetówce”. Dlatego też ze wskazanej kwoty tylko 90 zł korzysta ze zwolnienia podatkowo-składkowego (3 doby x 30 zł), natomiast nadwyżka czyli 60 zł (150 zł – 90 zł) podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Lista płac za październik 2020 r.

Lp.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie za umowę zlecenia

 

4.000,00 zł

1a

Diety za podróż wolne od składek ZUS i podatku

3 x 30 zł

90,00 zł

1b

Diety za podróż opodatkowane i oskładkowane

150 zł  - 90 zł

60,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Poz. 1 + poz. 1b

4.060,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

396,26 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

60,90 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

99,47 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenie społeczne

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

556,63 zł

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

3.503,37 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

315,30 zł

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

271,51 zł

10.

Wpłata do PPK finansowana przez zleceniodawcę wliczana do podstawy opodatkowania (obliczona od wynagrodzenia wrześniowego)

4.000 zł x 1,5%

60,00 zł

11.

Koszty uzyskania przychodu

(Poz. 1 + poz. 1b +

poz. 10 – poz. 6) × 20%

712,67 zł

12.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Poz. 1 + poz. 1b + poz. 10 – poz. 6 – poz. 11

2.851,00 zł

13.

Zaliczka na podatek

(Poz. 12 × 17%)

484,67 zł

14.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Poz. 13 – poz. 9

213,00 zł

15.

Wpłata do PPK  finansowana przez zatrudnionego

Poz. 2 x 2%

81,20 zł

16.

Kwota do wypłaty

Poz. 1 + poz. 1a + poz. 1b – poz. 6 – poz. 8 – poz. 14 – poz. 15

2.983,87 z


Autor:

Mariusz Pigulski

Ocena: 1.0/10 (1 głos)

 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie