Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się
Numer 185 - maj, czerwiec 2018 r.

W jaki sposób chronić dane osobowe pracowników podczas korespondencji z komornikiem

PYTANIE CZYTELNIKA:

W ostatnim czasie można było zaobserwować praktykę niektórych komorników, polegającą na wysyłaniu do pracodawców pism dotyczących zajęć wynagrodzenia za pracę dłużników bez wstępnego sprawdzenia, czy dana osoba jest rzeczywiście zatrudniona u pracodawcy, do którego pismo o zajęciu wynagrodzenia zostało skierowane. Sytuacja taka wydarzyła się w naszej firmie już kilkukrotnie. Czy to jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?

ODPOWIEDŹ:

Takie działanie jest niezgodne z prawem.

Zdaniem generalnego inspektora ochrony danych osobowych praktyka taka prowadzi – w przypadku doręczenia pisma o zajęciu do podmiotu, w którym w rzeczywistości dłużnik nigdy nie był zatrudniony – do ujawnienia osobie nieuprawnionej danych osobowych dłużnika, w tym także danych szczególnie chronionych w rozumieniu art. 27 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pismo o zajęciu wynagrodzenia, sporządzone formalnie w sposób zgodny z Kodeksem postępowania cywilnego, zawiera imię i nazwisko dłużnika oraz wierzyciela, wskazanie ich miejsca zamieszkania oraz dokładne określenie sprawy cywilnej, z której wynika egzekwowane świadczenie.

Bezsporne jest zatem, iż w następstwie doręczenia powyższego zajęcia zostają ujawnione dane osobowe dłużnika, w tym także dane dotyczące orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym, podlegające szczególnej ochronie na podstawie art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli zatem jest ono kierowane do innego przedsiębiorcy niż pracodawca, dochodzi do nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych. Jeśli zatem komornik decyzję o skierowaniu do pracodawcy pisma o zajęciu wynagrodzenia dłużnika podejmuje jedynie na podstawie zawartego we wniosku egzekucyjnym oświadczenia wierzyciela, że dłużnik jest zatrudniony u tego przedsiębiorcy, to może się zdarzyć, iż dotrze ono do innego podmiotu niż pracodawca dłużnika. Dlatego też doręczenie pisma powinno być w takim przypadku poprzedzone sprawdzeniem prawdziwości deklaracji wierzyciela.

W ocenie generalnego inspektora ochrony danych osobowych zaprezentowana w niniejszej sprawie praktyka budzi uzasadnione wątpliwości zarówno z punktu widzenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i treści art. 1086 § 1 kpc. Na komorniku sądowym, jako administratorze danych, ciąży bowiem – zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – obowiązek zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Z obowiązkiem tym koresponduje regulacja zawarta w art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, w świetle której administrator danych powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, i musi zapewnić, aby pozostające w jego posiadaniu dane były przetwarzane zgodnie z prawem.

Wobec takiego brzmienia cytowanych przepisów nieprawidłowa jest sytuacja, w której komornik bez jakiegokolwiek wstępnego sprawdzenia przekazuje przetwarzane przez siebie dane osobowe (w tym także dane szczególnie chronione) podmiotowi, o którym posiada jedynie niepotwierdzoną żadnymi dokumentami informację, że zatrudnia on dłużnika. Należy przy tym dodać, iż w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych postępowanie komornika jawi się jako tym bardziej wadliwe, jeśli się uwzględni, że art. 1086 § 1 kpc nakłada na niego obowiązek przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

KONTROLA W FIRMIE

Osoba administrująca zbiorem danych lub będąca obowiązaną do ochrony danych osobowych ponosi odpowiedzialność karną za udostępnienie zgromadzonych przez nią danych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieupoważnionym, i to zarówno w przypadku zachowania umyślnego, jak i nieumyślnego.

Autor:

Elżbieta Młynarska-Wełpa
specjalista w zakresie potrąceń

Ocena: 4.0/10 (8 głosów)

 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie