Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Kompleksowe rozwiązania płacowe

Druki ZUS ZWPA oraz ZUS ZCNA - w jaki sposób wypełnić i skorygować

Jednym z obowiązków płatników składek jest właściwe i terminowe wypełnianie oraz przekazywanie do ZUS formularzy ubezpieczonych, do których należą m.in. druki ZUS ZWPA i ZUS ZCNA. Prawidłowość realizacji tego obowiązku jest sprawdzana w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS. Jeżeli okaże się, że płatnik popełnił błąd, musi go w odpowiedni sposób skorygować, a w najbardziej drastycznych sytuacjach może być ukarany grzywną w wysokości do 5.000 zł.

Do czego służą ZUS ZWPA oraz ZUS ZCNA?

Dane wykazywane w drukach ZUS ZWPA oraz ZUS ZCNA

ZUS ZWPA

ZUS ZCNA

informacja o tym, czy druk służy do wyrejestrowania płatnika składek czy też korekty danych

dane identyfikacyjne płatnika składek, do których należą takie same informacje, jak w druku ZUS ZWPA

dane identyfikacyjne płatnika składek: numer REGON, NIP, ewentualnie PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwa skrócona, nazwisko, imię oraz data urodzenia - w przypadku osób fizycznych

dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej: numer PESEL, NIP lub ewentualnie seria i numer dowodu osobistego albo paszportu

dane o wyrejestrowaniu: kod przyczyny wyrejestrowania oraz data wyrejestrowania

dane o członku rodziny uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego: informacja o tym, czy jest to zgłoszenie czy wyrejestrowanie, data uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, numer PESEL, NIP lub ewentualnie seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię, data urodzenia, kod stopnia pokrewieństwa/ powinowactwa oraz stopnia niepełnosprawności, informacja o tym, czy dana osoba pozostaje na utrzymaniu ubezpieczonego oraz czy pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym

data wypełnienia formularza oraz oświadczenie płatnika składek lub osoby upoważnionej

adres zamieszkania - tę rubrykę wypełniamy tylko wówczas, gdy adres zamieszkania członka rodziny jest inny niż ubezpieczonego

data wypełnienia dokumentu oraz oświadczenie płatnika składek (osoby upoważnionej), a także ubezpieczonego

ZUS ZWPA - 6 problemów specjalisty ds. płac

1. problem. Jak zgłosić zawieszenie działalności?

2. problem. Czy kody muszą się pokrywać?

Kody przyczyny wyrejestrowania podawane w formularzach ZUS ZWUA i ZUS ZWPA

Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego (pole 03 w bloku IV druku ZUS ZWUA)

Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika (pole 01 w bloku III druku ZUS ZWPA)

 • 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ ubezpieczenia,
 • 500 - zgon osoby ubezpieczonej,
 • 600 - inna przyczyna wyrejestrowania,
 • 700 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 • 111 - zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • 115 - postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego,
 • 117 - zgon płatnika składek,
 • 210 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 211 - wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy,
 • 311 - decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych,
 • 350 - wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

3. problem. Jak skorygować błąd w kodzie przyczyny wyrejestrowania?

4. problem. Czy deklarację rozliczeniową składamy razem z ZUS ZWPA?

5. problem. Z jaką datą złożyć spóźniony ZUS ZWPA?

6. problem. Jak skorygować błąd w NIP?

ZUS ZCNA - 6 wątpliwości specjalisty ds. wynagrodzeń

1. problem. Czy członkowie rodziny ulegną automatycznemu wyrejestrowaniu?

2. problem. Czy po ukończeniu przez dziecko 26 lat musimy je wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego?

3. problem. W jaki sposób poinformować ZUS o zmianie adresu?

PRZYKŁAD

Pracownik poinformował pracodawcę, że w związku z rozpoczęciem studiów syn zgłoszony przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 1 października 2010 r. zamieszka w innym mieście. Dotychczas mieszkał on razem z rodzicami. Syn zgłoszony był do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 3 września 2007 r. W tej sytuacji płatnik powinien w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany złożyć druk ZUS ZCNA, w którym: bloki II oraz III wypełni tak jak w pierwotnie złożonym formularzu, w polu 01 w bloku IV.A. wpisze cyfrę ?2? oznaczającą wyrejestrowanie z ubezpieczenia, natomiast pozostałe pola tego bloku wypełni tak jak w poprzednio złożonym druku, w tym w polu 02 poda datę 03.09.2007, jako datę uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, blok IV.B. pozostanie pusty, ponieważ przed zmianą syn pracownika mieszkał pod tym samym adresem co pracownik, w polu 01 w bloku V.A. płatnik wpisze cyfrę ?1? oznaczającą zgłoszenie nowego członka rodziny, pola 02-10 oraz 12 wypełni tak jak w bloku IV.A., co oznacza, że w polu 02 wpisze 03.09.2007, jako datę uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast pole 11 pozostawi puste, ponieważ po zmianie osoba zgłaszana nie będzie pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną - tu ojcem, w bloku V.B. poda nowy adres syna pracownika, w bloku VI wpisze datę wypełnienia formularza.

Uwaga! Dziecko pracownika rozpoczynając studia, jest nadal zgłaszane przez rodzica (art. 66 ust. 2 ustawy zdrowotnej).

4. problem. Jak poinformować ZUS o zmianie nazwiska dziecka?

5. problem. Jak skorygować nieprawidłowy PESEL pracownika?

6. problem. Jak skorygować pomyłkę w imieniu?

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.