Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Bieżący numer

Numery on-line

Numer 217 - Lipiec 2020 r.

Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19– wzór wniosku, wyjaśnienia praktyczne

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Sprawdź, jakie oświadczenie powinien złożyć pracownik i jak obecnie sporządzać listę płac.

Jeśli pracownik ma na utrzymaniu członków rodziny (niepracujący małżonek, dzieci) chroniona przed egzekucją kwota (ok. 1.920 zł) jest niewystarczająca do utrzymania rodziny. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji, gdy na skutek podjętych działań część pracowników może utracić zatrudnienie lub mieć obniżone wynagrodzenie. Zgodnie z nowymi uregulowaniami:

1) przez członka rodziny rozumie się odpowiednio:

 • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz
 • dziecko w wieku do 25. roku życia, a także
 • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2) przez dziecko należy rozumieć z kolei dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka;

3) do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Kiedy należy stosować wyższą kwotę wolną od potrąceń

Przesłanką objęcia pracownika przywilejem zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia jest spowodowane podjętymi w Polsce działaniami zapobiegającymi zarażeniem wirusem COVID-19:

 • utrata źródła przychodu przez członka rodziny pracownika albo
 • obniżenie pracownikowi wynagrodzenia (np. pomniejszenie pensji pracowniczej o nie więcej niż 20% na podstawie porozumienia opartego o przepis art. 15g ust. 8 ustawy antykryzysowej, zredukowanie płacy o 50% w ramach porozumienia zawartego zgodnie z art. 15g ust. 6 ustawy antykryzysowej bądź zmniejszenie wynagrodzenia dokonane mocą porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę podpisanego na podstawie postanowień art. 15zf ustawy antykryzysowej).

Obowiązki pracodawcy

Niestety przepisy nie wskazują w jaki sposób zakład pracy ma ustalać uprawnienie pracownika do korzystania z szerszej ochrony przed potrąceniami.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie pobieranie od zatrudnionych oświadczeń o liczbie nieosiągających dochodów członków ich rodziny, których mają oni na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu. Z uwagi na przepisy RODO, w mojej ocenie ww. dokument powinien ograniczać się przede wszystkim do podania imion i nazwisk niezarobkujących członków rodziny, których utrzymuje pracownik.

O konieczności składania wspomnianych oświadczeń należałoby poinformować załogę (w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. poprzez firmowy intranet bądź tablicę ogłoszeń). Dobrze byłoby w takiej informacji przekazać krótki opis nowego uprawnienia pracowników.

Wzór wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń z powodu koronawirusa

…………………………………………

(data i miejsce wystawienia)

………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

………………………………..

(PESEL lub seria i numer

dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

 

Wniosek o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że z powodu podjętych w Polsce działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 • zostało mi obniżone wynagrodzenie*
 • członek mej rodziny utracił źródło dochodu*

i w związku z powyższym - na podstawie art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - proszę o zastosowanie kwoty wolnej od potrąceń określonej w art. 871 § 1 Kodeksu pracy zwiększonej o 25% na każdego wymienionego poniżej nieosiągającego dochodu członka mej rodziny, który jest na moim utrzymaniu**:

1.__________________________________________________

(imię i nazwisko członka rodziny)

2.__________________________________________________

(imię i nazwisko członka rodziny)

3.__________________________________________________

(imię i nazwisko członka rodziny)

4.__________________________________________________

(imię i nazwisko członka rodziny)

5.__________________________________________________

(imię i nazwisko członka rodziny)

6.__________________________________________________

(imię i nazwisko członka rodziny)

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wysokość kwoty wolnej od potrąceń

…………………………………………

            (podpis pracownika)

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

** Przez członka rodziny rozumie się odpowiednio małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

Przez dziecko, o którym mowa wyżej rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Jak w praktyce wyliczać podwyższenie kwot wolnych od potrąceń

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu finansowanych przez zatrudnionego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% ww. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% ww. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Przy potrącaniu za zgodą pracownika należności na rzecz pracodawcy, kwota wolna to 100% płacy minimalnej netto, a przy dobrowolnych potrącaniach dokonywanych na rzecz innego podmiotu niż pracodawca – 80% ustawowego wynagrodzenia minimalnego netto.

W aktualnym stanie prawnym o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują:

 • poziom ustawowej płacy minimalnej,
 • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
 • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
 • wysokość wpłat dokonywanych na PPK,
 • wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2,
 • fakt, czy:
  • zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” czy też nie,
  • zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.
PRZYKŁAD

30-letni pracownik spółki z o.o. (niebędący uczestnikiem PPK) jest zatrudniony na pełny etat i otrzymuje co miesiąc stałą pensję. Jego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika z powodu niespłacanego kredytu w kwocie kilku tysięcy złotych. Ponieważ ma on prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (250 zł) oraz kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową (43,76 zł), spółka realizując zajęcie komornicze z jego pensji należnej za miesiące od stycznia do kwietnia 2020 r. stosowała  kwotę wolną od potrąceń wynoszącą 1.920,62 zł.

Listy płac od stycznia do kwietnia 2020 r.

Poz.

Składniki

Działanie

Kwoty (w zł)

1.

Wynagrodzenie brutto

 

2.600,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Poz. 1

2.600,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

253,76 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

39,00 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

63,70 zł

6.

Razem skł. na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

356,46 zł

7.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.243,54 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 7 × 9%

201,92 zł

9.

Koszty uzyskania przychodu

 

250,00 zł

10.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę

 

0,00 zł

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 + poz. 10 – poz. 6 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

1.994,00 zł

12.

Kwota zmniejszająca podatek

 

43,76 zł

13.

Stawka % PIT

 

17,00%

14.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

Poz. 11 × poz. 13 - poz. 12

295,22 zł

15.

Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 7 × 7,75%

173,87 zł

16.

Zaliczka na podatek

Poz. 14 – poz. 15, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

121,00 zł

17.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego

 

0,00 zł

18.

Kwota wolna od potrąceń

Poz. 1 - poz. 6 - poz. 8 - poz. 16 - poz. 17

1.920,62 zł

 

Od 1 maja 2020 r. spółka obniżyła pracownikowi z powodu epidemii COVID-19 wynagrodzenie o 20%. Biorąc pod uwagę dodatkowo fakt, iż pracownik ma na utrzymaniu niepracującą żonę i 10-letniego syna (o czym poinformował przed wypłatą majowej pensji dział kadr w odrębnym oświadczeniu), chroniąca jego płacę kwota wolna od potrąceń – na mocy art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – powinna zostać zwiększona o 50% (2 x 25%). Finalnie kwota wolna od maja powinna więc wynosić 2.880,93 zł zgodnie z wyliczeniem:  1.920,62 zł + (1.920,62 zł x 50%) = 2.880,93 zł.

Majowe wynagrodzenie pracownika wyniosło 2.900 zł brutto. W rezultacie spółka nie mogła w maju dokonać komorniczego potrącenia, gdyż doszłoby do naruszenia kwoty wolnej od potrąceń, co obrazuje poniższa lista płac.

 

Lista płac za maj 2020 r.

Poz.

Składniki

Działanie

Kwoty (w zł)

1.

Wynagrodzenie brutto

 

2.900,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Poz. 1

2.900,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

283,04 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

43,50 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

71,05 zł

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

397,59 zł

7.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.502,41 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 7 × 9%

225,22 zł

9.

Koszty uzyskania przychodu

 

250,00 zł

10.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę

 

0,00 zł

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 + poz. 10 – poz. 6 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

2.252,00 zł

12.

Kwota zmniejszająca podatek

 

43,76 zł

13.

Stawka % PIT

 

17,00%

14.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

Poz. 11 × poz. 13 - poz. 12

339,08 zł

15.

Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 7 × 7,75%

193,94 zł

16.

Zaliczka na podatek

Poz. 14 – poz. 15, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

145,00 zł

17.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego

 

0,00 zł

18.

Kwota wynagrodzenia netto

Poz. 1 - poz. 6 - poz. 8 - poz. 16 - poz. 17

2.132,19 zł

19.

Kwota wolna od potrąceń

1.920,62 zł + (1.920,62 zł x 50%)

2.880,93 zł

 

Gdyby założyć, że pracownikowi, o którym mowa powyżej o 20% obniżono zarówno wynagrodzenie jak i wymiar etatu, wówczas wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń powinno być dokonane jak poniżej.

Wyliczenie „podstawowej” kwoty wolnej od potrąceń

Poz.

Składniki

Działanie

Kwoty (w zł)

1.

Wynagrodzenie minimalne brutto ustalone dla 0,8 etatu

 2.600 zł – (2.600 zł x 20%)

2.080,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Poz. 1

2.080,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

203,01 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

31,20 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

50,96 zł

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

285,17 zł

7.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

1.794,83 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 7 × 9%

161,53 zł

9.

Koszty uzyskania przychodu

 

250,00 zł

10.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę

 

0,00 zł

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 + poz. 10 – poz. 6 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

1.545,00 zł

12.

Kwota zmniejszająca podatek

 

43,76 zł

13.

Stawka % PIT

 

17,00%

14.

Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną

Poz. 11 × poz. 13 - poz. 12

218,89 zł

15.

Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 7 × 7,75%

139,10 zł

16.

Zaliczka na podatek

Poz. 14 – poz. 15, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

80,00 zł

17.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego

 

0,00 zł

18.

„Podstawowa” kwota wolna od potrąceń

 

Poz. 1 - poz. 6 - poz. 8 - poz. 16 - poz. 17

1.553,30 zł

 

Wyliczenie finalnej kwoty wolnej od potrąceń (zwiększonej o 50%): 1.553,30 zł + (1.553,30 zł x 50%) = 2.329,95 zł.

 

Obowiązujące w 2020 r. kwoty podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń przypadające na jednego nieosiągającego dochodów członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu

Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy

 

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

137,94

125,35

140,07

128,88

1/3

176,74

163,39

178,86

165,64

1/2

250,7

239,95

254,2

241,95

3/4

365,55

354,55

367,55

356,55

cały etat

480,16

469,16

482,16

471,16

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

137,94

127,6

140,07

129,13

1/3

176,74

170,14

178,86

170,14

1/2

255,2

255,2

256,45

255,2

3/4

382,8

382,8

382,8

382,8

cały etat

510,41

510,41

510,41

510,41

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

124,15

112,82

126,06

115,99

1/3

159,07

147,05

160,98

149,07

1/2

225,63

215,96

228,78

217,76

3/4

329

319,1

330,8

320,9

cały etat

432,14

422,24

433,94

424,04

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

124,15

114,84

126,06

116,22

1/3

159,07

153,12

160,98

153,12

1/2

229,68

229,68

230,8

229,68

3/4

344,52

344,52

344,52

344,52

cały etat

459,37

459,37

459,37

459,37

           

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

103,46

94,01

105,05

96,66

1/3

132,55

122,54

134,15

124,23

1/2

188,03

179,97

190,65

181,47

3/4

274,17

265,92

275,67

267,42

cały etat

360,12

351,87

361,62

353,37

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

103,46

95,7

105,05

96,85

1/3

132,55

127,6

134,15

127,6

1/2

191,4

191,4

192,34

191,4

3/4

287,1

287,1

287,1

287,1

cały etat

382,81

382,81

382,81

382,81

Potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

 

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

110,36

100,28

112,06

103,1

1/3

141,39

130,71

143,09

132,51

1/2

200,56

191,96

203,36

193,56

3/4

292,44

283,64

294,04

285,24

cały etat

384,13

375,33

385,73

376,93

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

110,36

102,08

112,06

103,3

1/3

141,39

136,11

143,09

136,11

1/2

204,16

204,16

205,16

204,16

3/4

306,24

306,24

306,24

306,24

cały etat

408,33

408,33

408,33

408,33

Autor:

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac, ekspert z 20-letnim doświadczeniem

Ocena: 0.0/10 (0 głosów)

Słowa kluczowe: kwoty wolne od potrąceń |
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie