Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Od jakich składników wynagrodzenia obliczamy składki na PPK – przykładowa lista płac

Składki na PPK obliczane są i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Nalicza się od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, a nie przysługującego za dany miesiąc. Oznacza to, że dla naliczenia składek na PPK kluczowa jest data wypłaty danego składnika wynagrodzenia. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

Na przykład premie roczne czy kwartalne stanowią podstawę do obliczenia wpłaty w miesiącu ich wypłaty, a nie okresu, za który przysługują. Finansowane przez pracodawcę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika PPK nie są dokonywane.

Żeby prawidłowo ustalić wysokość składek na PPK i przekazać ją w terminie do wybranej instytucji finansowej, musimy wiedzieć od jakich składników wynagrodzenia liczymy składki na PPK, a od których nie liczymy tej wpłaty.

Na rachunek PPK pracownika składają się trzy wpłaty:

 • wpłata pracodawcy,
 • wpłata pracownika oraz
 • wpłata z budżetu państwa.

Rachunek PPK pracownika

Wpłata pracodawcy

Wpłata pracownika

Wpłata z budżetu państwa

1,5% wynagrodzenia

+ dobrowolnie do 2,5%

2% wynagrodzenia
+ dobrowolnie do 2%

250 zł na powitanie
+ 240 zł dopłata roczna

Wynagrodzenie według PPK

Zgodnie z ustawą o PPK wynagrodzenie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia 30-krotności składek ZUS, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy rozumieć jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem składników wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy składek (wyszczególnione niżej).

KONTROLA W FIRMIE

Jeżeli pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę i jednocześnie jest zatrudniony w tej samej firmie na podstawie:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o świadczenie usług lub
 • umowy o dzieło,

– wtedy podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia jest łączny przychód z umowy o pracę i pozostałych umów. Ta sama zasada dotyczy, jeżeli pracownik zawrze jedną z tych umów z innym podmiotem, aby wykonać usługę, zlecenie bądź dzieło na rzecz firmy, w której pracownik jest zatrudniony.

Żeby określić składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę wymiaru składek, należy wiedzieć, które składniki na pewno do tej podstawy nie są zaliczane.

Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru składek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do podstawy wymiary składek nie wlicza się takich świadczeń, jak:

1)      

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego,

2)      

nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat,

 

3)      

należności obliczane od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu oraz nagród za wynalazczość, a także nagród za prace badawcze i wdrożeniowe,

 

4)      

nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,

 

5)      

odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

 

6)      

odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,

 

7)      

odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012Kodeksu pracy,

 

8)      

odpraw wypłaconych w związku z powołaniem do zasadniczej służby wojskowej,

 

9)      

wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych,

 

10)   

odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy – należne od pracodawcy na podstawie art. 2371 § 2 Kodeksu pracy,

 

11)   

ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika,

 

12)   

wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór,

 

13)   

wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł,

 

14)   

zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu – określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 

15)   

kwoty otrzymywane przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym – do wysokości nieprzekraczającej kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

16)   

diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem pkt 19,

 

17)   

część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy – w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,

 

18)   

dodatek za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy), przysługujący nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – określony w odrębnych przepisach wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

 

19)   

równowartość dodatków dewizowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich – w części odpowiadającej 75% dodatków,

 

20)   

dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

 

21)   

świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 

22)   

świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 800, 1984 i 2255),

 

23)   

świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy powołanej w pkt 22 – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie,

 

24)   

zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby,

 

25)   

środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy,

 

26)   

składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku,

 

27)   

dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy wypłacane przez pracodawców – do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek,

 

28)   

korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji,

 

29)   

dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu przyznawane na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy, tj. ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, świadczenia na pomoce naukowe dla dzieci, świadczenia przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni,

 

30)   

nagrody za wyniki sportowe, wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacane ze środków budżetowych,

 

31)   

wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych,

 

32)   

świadczenie w naturze w postaci działki gruntu.

 

Mając powyższe na uwadze można uznać, że składniki wynagrodzenia, które znajdują się na liście płac, z wyjątkiem tych wymienionych powyżej, stanowią podstawę wymiaru składek.

Składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę wymiaru składek na PPK

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki, np. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny,
 • nagrody (z wyłączeniem jubileuszowej wypłacanej co 5 lat),
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

Oprócz wynagrodzenia przychodem pracownika jest także wartość świadczenia w naturze, np. gdy firma wynajmuje pracownikowi mieszkanie. Pracodawca ustala wartość takiego świadczenia w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu. Kiedy nie ma takich przepisów, pracodawca ustala tę wartość:

 • dla lokalu mieszkalnego:
 • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego typu lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
 • dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
 • dla lokali własnościowych, z wyłączeniem lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
 • dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel;
 • dla rzeczy lub usług, które wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej – według cen wobec innych odbiorców niż pracownicy,
 • dla rzeczy lub usług, które kupił – według cen ich zakupu.
KONTROLA W FIRMIE

Koszt dodatkowych benefitów dla pracownika, np. karnetu sportowego, pakietu medycznego czy innych świadczeń niepieniężnych będzie wchodził w skład wymiaru podstawy składek, gdy w całości opłacony jest przez pracodawcę ze środków obrotowych (uczestnik PPK nie ponosi żadnych kosztów).

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Do rozstrzygnięcia, czy dane świadczenie można zakwalifikować jako przychód z tytułu stosunku pracy, istotne jest, czy może uzyskać je wyłącznie pracownik, czy również inna osoba niezwiązana obecnie i w przeszłości z pracodawcą. Na to, czy otrzymane wynagrodzenia pieniężne lub świadczenia w naturze stanowią przychód ze stosunku pracy, nie ma wpływu fakt pozostawania w zatrudnieniu w momencie uzyskania tego przychodu. Oznacza to, że przychody osoby, z którą już rozwiązano umowę o pracę, otrzymane od byłego pracodawcy również są przyporządkowane do źródła, jakim jest stosunek pracy.

PRZYKŁAD

Obliczamy wynagrodzenie za październik pracownika (50 lat) zatrudnionego na umowę o pracę na cały etat z wynagrodzeniem zasadniczym 4.500 zł brutto. W każdym miesiącu pracownik otrzymuje jeszcze dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji koordynatora w wysokości 200 zł miesięcznie, a pracodawca finansuje pakiet medyczny w wysokości 100 zł miesięcznie. W październiku pracownik uzyskał również prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 2.500 zł brutto. Pracownik jest uczestnikiem PPK (w minimalnych wysokościach, czyli 2% wpłaca pracownik i 1,5% wpłaca pracodawca) i w tym miesiącu po raz pierwszy dokonywane są obliczenia na ten cel. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje 5. dnia następnego miesiąca, natomiast wpłaty na PPK za dany miesiąc są przekazywane 12. dnia następnego miesiąca.

Poz.

Składnik

Działanie

 Kwota

1.

Wynagrodzenie brutto

poz. 1.1. + poz. 1.2. + poz. 1.3. + poz. 1.4.

        7.300,00 zł

1.1.

Płaca zasadnicza

 

        4.500,00 zł

1.2.

Dodatek funkcyjny

 

            200,00 zł

1.3.

Pakiet medyczny (do podatku i składek)

 

            100,00 zł

1.4.

Nagroda jubileuszowa (do podatku)

 

        2.500,00 zł

2.

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika:

poz. 2.2. + poz. 2.3. + poz. 2.4.

            658,08 zł

2.1.

podstawa wymiaru składek

poz. 1.1. + poz. 1.2. + poz. 1.3.

        4.800,00 zł

2.2.

składka emerytalna

poz. 2.1. x 9,76%

            468,48 zł

2.3.

składka rentowa

poz. 2.1. x 1,5%

              72,00 zł

2.4.

składka chorobowa

poz. 2.1. x 2,45%

            117,60 zł

3.

Składka zdrowotna

3.1.

podstawa wymiaru składki

poz. 2.1. – poz. 2.

        4.141,92 zł

3.2.

pełna składka

poz. 3.1 x 9%

            372,77 zł

3.3.

odliczana z podatku

poz. 3.1. x 7,75%

            321,00 zł

4.

PPK

4.1.

wpłata pracodawcy

poz. 2.1. x 1,5%

              72,00 zł

4.2.

wpłata pracownika

poz. 2.1. x 2%

              96,00 zł

5.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

5.1.

podstawa opodatkowania

poz. 1. - (poz. 2. + poz. 5.2.)
(w zaokrągleniu do pełnych zł)

              6.342 zł

5.2.

koszty uzyskania przychodu (kpu)

            300,00 zł

5.3.

ulga podatkowa (przy PIT-2)

              43,76 zł

5.4.

pełny podatek dochodowy

(poz. 5.1. x 17%) - poz. 5.3.

        1.034,38 zł

5.5.

zaliczka po odliczeniu składki zdrowotnej

poz. 5.4. - poz. 3.3.
(w zaokrągleniu do pełnych zł)

                  713 zł

6.

Wynagrodzenie netto

poz. 1. - (poz. 1.3. + poz. 2. + poz. 3.2. + poz. 4.2. + poz. 5.5.)

5.360,15 zł

Wszystkie składniki wynagrodzenia, poza nagrodą jubileuszową, stanowią podstawę wymiaru składek, a zatem stanowią podstawę do obliczania wysokości wpłat na PPK.

Wpłata ze środków pracodawcy (72 zł) została naliczona na liście płac uwzględniając wysokość podstawy wymiaru składek, podobnie jak wpłata ze środków pracownika (96 zł), jednak wpłatę pracownika pobiera się z wynagrodzenia netto. Razem do PPK pracodawca 12 listopada przekazuje 168 zł (72 zł + 96 zł).

W opisanym przykładzie pracownik otrzymuje wynagrodzenie za październik w listopadzie, a dokładnie 5 listopada. Wpłaty do PPK za październik dokonane są 12 listopada, czyli po dniu wypłaty wynagrodzenia. W związku z tym, że wypłata wynagrodzenia miesięcznego poprzedziła wpłatę do PPK i pracodawca nie ma już z czego pobrać zaliczki na podatek, przychód pracownika z tego tytułu pracodawca powinien doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód.

 

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie