Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Przy rozliczaniu wpłat do PPK opłacanych ze środków zakładu pracy nie wolno stosować 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Trzeba przy tym pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie wchodzą do podstawy wymiaru składek zusowskich, lecz stanowią dla zatrudnionej osoby opodatkowany przychód, który powstaje w miesiącu, w którym wpłata do PPK faktycznie jest przekazywana do wybranej instytucji finansowej. Sprawdź, jak sporządzić listę płac za pracownika, któremu przysługuję 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

Autorskie koszty uzyskania przychodu

Zasadniczo osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest uprawniona do stałych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Obecnie wynoszą one miesięcznie 250 zł lub 300 zł, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Umowa o pracę może jednak przewidywać, że podwładny będzie w ramach swych obowiązków służbowych wykonywał czynności chronione prawem autorskim i wtedy zastosowanie mogą znaleźć także 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Rocznie ich kwota nie może przekroczyć kwoty 85.528 zł. Jeżeli jednak podatnik udowodni, że w danym roku łączne koszty przewyższały kwotę określoną powyżej, wówczas ma prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10a ustawy o PIT).

W przypadku podatników korzystających z ulgi dla młodych (zerowy PIT), suma:

 • łącznych kosztów uzyskania przychodów objętych 50-procentowymi kosztami, o których mowa w 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT oraz
 • przychodów zwolnionych z podatku na mocy ww. ulgi

nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528 zł (art. 22 ust. 9aa ustawy PIT).

Podkreślmy w tym miejscu, że jak stwierdzono w interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego:

 • przedmiotem prawa autorskiego jest tylko taka działalność twórcza, która prowadzi do powstania utworu korzystającego z ochrony praw autorskich;
 • podstawowymi warunkami do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach stosunku pracy jest to, aby:
  • przedmiotem umowy o pracę było powstanie utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, tj. zamawianego i oczekiwanego przez pracodawcę, oryginalnego wytworu o indywidualnym charakterze,
  • dysponować obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego;
  • w przypadku utworu pracowniczego niezbędne jest przyjęcie tego utworu przez pracodawcę, gdyż oznacza to ustawowe (lub umowne) rozporządzenie prawem autorskim na rzecz pracodawcy oraz – co do zasady – wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia.

Omawiane koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez pracodawcę w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).

Rozliczanie wpłat PPK

Rozliczając na liście płac wpłaty na PPK, trzeba mieć przede wszystkim na uwadze, że:

 • wpłaty pokrywane ze środków podmiotu zatrudniającego są naliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia; są one odprowadzane do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ustawy o PPK);
 • wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie wchodzą do podstawy wymiaru składek zusowskich, lecz stanowią dla zatrudnionej osoby opodatkowany przychód, który powstaje w miesiącu, w którym wpłata do PPK faktycznie jest przekazywana do wybranej instytucji finansowej – potwierdza to chociażby interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM), w którym czytamy, że wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do PPK pokrywane ze środków podmiotu zatrudniającego stanowią przychód uczestnika PPK i podlegają opodatkowaniu w momencie dokonywania tych wpłat.
KONTROLA W FIRMIE

Do świadczeń pozapłacowych (takich jak np. wpłaty do PPK) nie wolno stosować autorskich kosztów 50%. Dotyczy to także tych sytuacji, w których są one przyznawane osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą (lub wykonywanej na jego rzecz), na mocy której realizowane są czynności będące przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

A zatem przykładowo w przypadku będącego uczestnikiem PPK pracownika otrzymującego poza „standardowym” wynagrodzeniem za codzienne obowiązki również oskładkowane przychody „objęte” autorskimi kosztami uzyskania przychodu, od wartości przysporzenia majątkowego uzyskanego tytułem finansowania mu przez zakład pracy wpłat do PPK, pobierać należy zaliczkę podatkową wyliczoną z zastosowaniem „standardowych” zryczałtowanych kosztów. Wspomniane świadczenie jest wszakże niejako dodatkowym bonusem, nie zaś zapłatą za prace o charakterze twórczym. Słuszność takiego rozumowania potwierdził chociażby Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.199.2017.2.JK2, w której przypomniano, że o możliwości zastosowania podwyższonych 50% wysokości kosztów uzyskania przychodu decyduje wyłącznie fakt uzyskiwania przychodów jako wynagrodzenia (honorarium) za czynności będące przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego.

Mimo iż interpretacja ta dotyczyła pakietu medycznego, to jednak wnioski z niej płynące można odnieść także do wpłat na PPK.

Powyższe znajduje potwierdzenie również w przywołanej wyżej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 r., w której wyjaśniono, że:

 •         koszty uzyskania przychodów w 50% wysokości mogą mieć zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia stanowiącego honorarium, nie zaś do całego przychodu ze stosunku pracy;
 •         w konsekwencji przykładowo przedmiotowych kosztów nie wolno stosowaćdo świadczeń otrzymywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które stanowią przychód ze stosunku pracy, nie stanowią jednakże wynagrodzenia autorskiego.
PRZYKŁAD

30-letni pracownik zatrudniony na cały etat na stanowisku programisty ma w umowie o pracę zapis, iż część realizowanych przez niego zadań służbowych jest przedmiotem prawa autorskiego. W październiku 2020 r. za realizację tych zadań naliczono mu wynagrodzenie brutto w kwocie 2.600,75 zł brutto. Za pozostałe październikowe prace przysługiwało mu natomiast płaca na poziomie 2.450 zł brutto.

Przy rozliczaniu jego październikowego wynagrodzenia należy uwzględnić:

 • fakt, iż pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 250 zł oraz kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek (43,76 zł);
 • finansowaną przez zakład pracy wpłatę do PPK uiszczoną w październiku w wysokości 75,75 zł (naliczoną od pensji wrześniowej wynoszącej 5.050 zł brutto),
 • pokrywaną z pensji netto wpłatę do PPK w wysokości 101,02 zł [(2.600,75 zł + 2.450 zł) x 2%].

Lista płac za październik 2020 roku

Lp.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Składniki wynagrodzenia objęte kosztami autorskimi

 

2.600,75 zł

2.

Składniki wynagrodzenia nieobjęte kosztami autorskimi

 

2.450,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

(Poz. 1 + poz. 2) × 9,76%

492,95 zł

4.

Składki na ubezpieczenia rentowe

(Poz. 1 + poz. 2) × 1,5%

75,76 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

(Poz. 1 + poz. 2) × 2,45%

123,74 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenie społeczne

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

692,45 zł

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

(Poz. 1 + poz. 2) – poz. 6

4.358,30 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

392,25 zł

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

337,77 zł

10.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu

 

250,00 zł

11.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia objętego prawami autorskimi

[Poz. 1 – (poz. 1 × 9,76% + poz. 1 × 1,5% + poz. 1 × 2,45%)] × 50%

1.122,10 zł

12.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wchodząca do podstawy opodatkowania

5.050 zł (oskładkowane wynagrodzenie za wrzesień) ×

 1,5%

75,75 zł

13.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 1 + poz. 2 + poz. 12– poz. 6 – poz. 10 – poz. 11

3.062,00 zł

14.

Zaliczka na podatek

(Poz. 13 × 17%) – 43,76 zł

476,78 zł

15.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 14 – poz. 9

139,00 zł

16.

Wpłata do PPK  finansowana przez zatrudnionego

(Poz. 1 + poz.2) x 2%

101,02 zł

17.

Kwota do wypłaty

Poz. 1 + poz. 2 - poz. 6 – poz. 8 – poz. 15– poz. 16

3.726,03 zł

Autor:

Mariusz Pigulski

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2021 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie